Znalostní podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Znalostní podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buřita, Ladislav
dc.contributor.author Sousedík, David
dc.date.accessioned 2012-03-10T13:57:45Z
dc.date.available 2012-03-10T13:57:45Z
dc.date.issued 2011-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17222
dc.description.abstract Teze disertační práce se zabývají vytvořením "Interaktivního prostředí pro začínající podnikatele". Cílem je navrhnout model tohoto prostředí, který bude zahrnovat tři stěžejní oblasti, a to "vzdělávání", "komunikaci" a "spolupráci". V první kapitole zpracovávám kritickou literární a internetovou rešerši zaměřenou na elektronické vzdělávání, portály pro začínající podnikatele, sociální sítě a webové prostředí. V další kapitole uvádím cíle a hypotézy disertační práce a zdůvodňuji potřebu řešení zvoleného tématu práce. Ve třetí kapitole stanovuji vědecké metody zkoumání a uvádím postupy řešení disertační práce. Ty prezentuji z důvodu zajištění provázanosti celé práce a současně pro pochopení hlavního rámce DP. Ve čtvrté kapitole prezentuji hlavní výsledky práce. Navrhuji model interaktivního prostředí ve formě vize a základní struktury a uvádím výsledky vlastního realizovaného výzkumu. Získávám odpovědi na výzkumné otázky a ověřuji model a hypotézy. V páté kapitole se zaměřuji na přínosy práce pro vědu a praxi a v poslední kapitole nastiňuji další možné pokračování práce. cs
dc.format.extent 2083883 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject začínající podnikatelé cs
dc.subject interaktivní prostředí cs
dc.subject Web 2.0 cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject starting entrepreneurs en
dc.subject interactive environment en
dc.subject Web 2.0 en
dc.subject education en
dc.subject communication en
dc.subject cooperation en
dc.title Znalostní podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií cs
dc.title.alternative Knowledge support of starting entrepreneurs through the information and communication technologies en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Jiří
dc.contributor.referee Malý, Vlastimil
dc.date.accepted 2011-06-16
dc.description.abstract-translated Theses are focused on creation of "Interactive environment for starting entrepreneurs". The goal is to suggest the model of this environment, that would include three fundamental areas - "education", "communication" and "cooperation". In the first chapter I compile critical literary and Internet retrieval focused on electronic education, portals for starting entrepreneurs, social websites and web environment. In the next chapter I mention the goals and hypotheses and give reasons for the necessity of finding solutions in the area of selected theme of thesis. In the third chapter I determine scientific methods of research and mention routes of solving the thesis. Those I present in order to guarantee cohesion of the whole work and to present how I understand the main sense of thesis. In the fourth chapter I present the main results of my work. I suggest the model of interactive environment in the basic vision and structure and mention detail results of my own realized research. I obtain answers to research questions and verify the model and hypotheses. In the fifth chapter I focus on contribution of this work to science and practice and in the last chapter I outline the possible future continuation of my work. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 24373
dc.date.assigned 2008-07-02


Files in this item

Files Size Format View
sousedík_2011_dp.pdfBlocked 1.987Mb PDF View/Open
sousedík_2011_vp.pdf 198.5Kb PDF View/Open
sousedík_2011_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account