Evolutionary Modeling of Cell Processes

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evolutionary Modeling of Cell Processes

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Sluštíková Lebedik, Anastasia
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:38:35Z
dc.date.available 2014-02-03T12:38:35Z
dc.date.issued 2007-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27274
dc.description.abstract Za účelem rozšíření znalostí biologických omezení mechanismů modelování je nezbytně nutné prozkoumat metabolické sítě, které řídí buněčné procesy. Složitost vazeb mezi jednotlivými komponenty těchto sítí dělá předpověď chování systému extrémně komplikovanou. Studium dynamiky metabolického systému zahrnuje identifikaci parametrů systému. Na základě vysokého počtu reakcí, nelineárních interakcí mezi různými metabolity, enzymy a jinými komponenty systému můžeme posouzení parametrů metabolických systémů formulovat jako problém nelineárního programování (NLP). V disertační práci zkoumáme výkon moderních evolučních metod v identifikaci parametrů známých metabolických systémů. Navíc jsou ještě vybrané evoluční algoritmy použity k modelování metabolického systému s neznámými vlastnostmi. Disertační práce poskytuje teoretické základy pro studium metabolických sítí. Evoluční algoritmy použité na problém modelování metabolických sítí jsou popsány v teoretické části. Experimentální část se skládá ze čtyř studií. Tři evoluční techniky: Genetický Algoritmus, Diferenciální Evoluce a SamoOrganizující se Migrační Algolritmus, jsou použity k definování parametrů tří známých metabolických systémů: močovinový cyklus, three-step pathway a glykogenolýza v kosterní svalovině. Jednou z unikátních předností této disertační práce je novátorské použití algoritmu SOMA, dosud nepoužitého v oblasti bioscience, k definici parametrů systému na základě experimentálně získaných dat. Zároveň je naše studie jednou z hlavních částí výzkumu metabolismu lidských kmenových buněk. Celkově výsledky modelování ukázali, že evoluční algoritmy poskytují efektivní přístup v nalezení parametrů metabolických modelů a mohou být aplikovány při hledání řešení rozsáhlých problémů modelování metabolických sítí. cs
dc.format 107
dc.format.extent 7955968 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject metabolické sítě cs
dc.subject evoluční algoritmy cs
dc.subject identifikace parametrů cs
dc.subject metabolic networks en
dc.subject evolutionary algorithms en
dc.subject parameter estimation en
dc.title Evolutionary Modeling of Cell Processes cs
dc.title.alternative Evolutionary Modeling of Cell Processes en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dostál, Petr
dc.contributor.referee Šaloun, Petr
dc.contributor.referee Šeda, Miloš
dc.date.accepted 2013-12-04
dc.description.abstract-translated In order to extend knowledge of biological regulation mechanisms modeling, it is necessary to investigate metabolic networks that control cellular processes. Complexity of interactions between components of these networks makes prediction of system behavior extremely challenging. The study of a metabolic system dynamics includes parameter estimation of the system. Due to a large number of reactions, non-linear interactions between different metabolites, enzymes and other components of the system, parameters estimation of metabolic systems can be formulated as non-linear programming (NLP) problem. The dissertation investigated parameter estimation of well-studied metabolic systems using modern evolutionary techniques. It also included comparison of algorithms performance in identifying model parameters. Furthermore, selected evolutionary algorithms were applied to modeling of metabolic system with unknown properties. The doctoral thesis provides a theoretical basis for the study of metabolic networks. It also describes the application of evolutionary algorithms to metabolic networks modeling problems. Experimental part consisted of four case studies. In first three case studies three evolutionary techniques namely Genetic Algorithm, Differential Evolution and Self-Organizing Migrating Algorithm were applied to define parameters of three well-studied metabolic systems: the urea cycle, a three-step pathway and the model of glycogenolysis in skeletal muscle. The last case study included parameter estimation of model of energy metabolism in human stem cell based on experimentally measured data. This investigation is one of the main parts in whole study of human stem cell metabolism, which is carried out in stem cell laboratory in Masaryk University (Brno). One of remarkable contributions of this study is the application of SOMA, a novel evolutionary technique in bioscience, to optimization of kinetic parameters in metabolic systems. Kinetic parameters of the urea cycle model and model of glycogenolysis in skeletal muscle were firstly defined using evolutionary techniques. Overall, the results of modeling show that evolutionary algorithms provide an effective approach in parameter estimation of metabolic models and could be used even in large-scale problems. en
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 33242
dc.date.submitted 2013-10-04
local.subject modelování a simulace cs
local.subject modeling and simulation en


Files in this item

Files Size Format View
sluštíková lebedik_2013_dp.pdf 7.587Mb PDF View/Open
sluštíková lebedik_2013_vp.pdf 23.04Kb PDF View/Open
sluštíková lebedik_2013_op.pdf 341.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account