Nové formy závislostí z pohledu žáků základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nové formy závislostí z pohledu žáků základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Hamřík, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:46Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:46Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27792
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou školního věku a prostředí ve vztahu k závislostem. V teoretické části vymezuje pojem závislost a pojmenovává některé z nových forem závislostního chování. Charakterizuje jejich specifika a popisuje následky vznikající z to-hoto nežádoucího chování. Též je tu zmíněna oblast prevence a předcházení sociálně-patologických jevů spolu s mými návrhy některých opatření, minimalizujících výskyt těchto jevů. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum v podobě dotazníku, s cílem zjistit povědomí o závislostech na 2. stupni základních škol. Za pomoci výstupů z dotazníku, zde budou vyhodnoceny nejrizikovější oblasti, týkajících se školní mládeže. V kontextu závis-lostního chování zde bude provedena komparace školy městské a venkovské
dc.format 88
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Závislost cs
dc.subject školní věk cs
dc.subject nové formy cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject počítač cs
dc.subject hazard cs
dc.subject mobilní telefon cs
dc.subject Addiction en
dc.subject school age en
dc.subject new forms en
dc.subject social pathology en
dc.subject computer en
dc.subject gambling en
dc.subject mobile phone en
dc.title Nové formy závislostí z pohledu žáků základní školy
dc.title.alternative New Forms of Addictions from the Point of View of Primary School Pupils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2015-01-19
dc.description.abstract-translated The graduation thesis is about analysis of school age and environment in relation to addiction. The theoretical part defines term of addiction and names some of the new form of addictive behavior. Defines their specifics and describes the consequences arising from this undesirable behavior. It is also mentioned here prevention of socio-pathological phe-nomena along with my suggestions by some measures to minimize the occurrence of this area. The practical part contains quantitative research in the form of questionnaire with the aim to find out awareness of dependency on the second level of elementary school. With the help of the outputs from the questionnaire I will evaluate riskiest areas related to school children. In the context of addictive behavior there will be comparison of urban and rural school.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33138
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-11-28


Files in this item

Files Size Format View
hamřík_2012_dp.pdf 2.191Mb PDF View/Open
hamřík_2012_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
hamřík_2012_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account