Sociální pracovník obce, jeho možnosti a limity

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální pracovník obce, jeho možnosti a limity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jaromír
dc.contributor.author Klüglová, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:48Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:48Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32358
dc.description.abstract Tato diplomová práce je věnována problematice sociálních pracovníků obcí, jejich možnostem a limitům. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, a to sociální politika, sociální stát a sociální práce. Podrobněji je zde popsána struktura jednotlivých pilířů systému sociální ochrany včetně jejich organizačního zajištění. Dále je práce zaměřena na charakteristické znaky sociálního státu a shrnutí nejdůležitějších milníků v jeho vývoji. Hlavní pozornost je však věnovaná vymezení sociální práce na obecní úrovni a popisu metodologie praktické podoby intervence sociální práce při práci s klienty. Cílem praktické části diplomové práce je provést analýzu současné podoby sociální práce na obcích na příkladu činnosti sociálních pracovníků vybrané obce. Výzkum byl proveden formou polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky a blíže byl zaměřen na možnosti a limity jejich práce.
dc.format 85 s.
dc.format.extent 4239560
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální politika cs
dc.subject sociální stát cs
dc.subject sociální rizika cs
dc.subject sociální ochrana cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject klient cs
dc.subject obec cs
dc.subject metody sociální práce cs
dc.subject zákon o sociálních službách cs
dc.subject social policy en
dc.subject Welfare State en
dc.subject social risks en
dc.subject social protection en
dc.subject social work en
dc.subject social worker en
dc.subject client en
dc.subject municipality en
dc.subject methods of social work en
dc.subject Social Service Act en
dc.title Sociální pracovník obce, jeho možnosti a limity
dc.title.alternative Social Workers of Municipality, Their Possibilities and Limits
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the topic of social workers of municipalities, their possibilities and limits. The theoretical part is focused on the basic terms of social policy, welfare state and social work. In more detail there is described the structure of the pillars of the social protection system including their organizational security. In the next part, the work deals with the characteristics of the welfare state and summarizes the most important milestones in its development. The main attention is devoted to the definition of the social work at the municipal level and description of methodology of practical forms of social work interventions when working with clients. The aim of the practical part of this thesis is to analyse the current forms of social work in municipalities on the example of activities of social workers of the selected municipality. The research was conducted through semi-structured interviews with social workers and it was closely focused on the possibilities and limits of their work.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 36017
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-27
local.subject malé obce cs
local.subject sociální práce cs
local.subject small municipalities en
local.subject social work en


Files in this item

Files Size Format View Description
klüglová_2015_dp.pdf 4.043Mb PDF View/Open None
klüglová_2015_op.doc 51.5Kb Unknown View/Open None
klüglová_2015_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account