Eutanazie a náboženství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eutanazie a náboženství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Kudláčková, Soňa
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:12Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:12Z
dc.date.issued 2016-10-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39887
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zprostředkovat čtenáři minimálně dva pohledy na eutanazii, názor racionálně smýšlející většinové společnosti a její minoritní části, která věří, ať už v Boha, v posmrtný život, ve vesmír a přírodní zákony, v cokoli, co je mimo nás a je nepřístupné běžnému smyslovému vnímání. Práce je zamyšlením se nad významem bolesti, umírání a smrti v životě člověka, nad etickými dopady eutanazie pro společnost. První kapitola teoretické části je věnována nástinu problematiky a uvedení pojmu do souvislostí dnešní společnosti. Druhá kapitola se zabývá fenoménem smrti, potřebami umírajících pacientů a jejich utrpením, které v nemoci prostupuje všechny dimenze člověka. Ne vždy musí být eutanazie jediným možným východiskem, proto je také část práce věnována paliativní a hospicové péči. Dějinnými souvislostmi a aktuální praxí eutanazie se zabývá kapitola čtvrtá. Poslední, pátá kapitola teoretické části, čtenáře seznamuje se smýšlením pěti nejvýznamnějších náboženství současnosti a s jejich přístupem ke konci života člověka a k eutanazii. Praktická část práce je věnována sociologickému průzkumu, který je zaměřen na zjištění postojů různých sociálních skupin, především ateistů a věřících, k problematice umírání, smrti a eutanazie.
dc.format 110 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Eutanazie cs
dc.subject smrt cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject víra cs
dc.subject morálka cs
dc.subject etika cs
dc.subject důstojnost cs
dc.subject bolest cs
dc.subject svoboda rozhodování cs
dc.subject právo na smrt cs
dc.subject lidská práva cs
dc.subject lékařská etika cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospic cs
dc.subject Euthanasia en
dc.subject death en
dc.subject religion en
dc.subject faith en
dc.subject morality en
dc.subject ethics en
dc.subject dignity en
dc.subject pain en
dc.subject freedom of choice en
dc.subject the right to die en
dc.subject human rights en
dc.subject medical ethics en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice en
dc.title Eutanazie a náboženství
dc.title.alternative Eutanasia and Religion
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to present to the reader at least two views on euthanasia: the opinion of rationally-minded majority society and the opinion of its minority part that believes in God, in the afterlife, in the universe and the laws of nature - or anything else that is beyond us, inaccessible to ordinary sensory perception. The thesis provides a reflection on the meaning of pain, dying and death in human life, and on ethical implications of euthanasia for the society. The first chapter of the theoretical part is devoted to outlining the issue and putting the term into the concept of today's society. The second chapter deals with the phenomenon of death, the needs of dying patients and their suffering, which - during the sickness - permeates all dimensions of man. Not always is euthanasia the only possible way; a part of the thesis therefore focuses on palliative and hospice care. Chapter four is about the historical context and current practice of euthanasia. The final, fifth chapter of the theoretical part acquaints the reader with the beliefs of five major religions of the pre-sent and their attitude to the end of human life and euthanasia. The practical part of the thesis introduces a sociological survey, which aims to determine the attitudes of different social groups, especially atheists and believers, to the issue of dying, death and euthanasia.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 28935
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
kudláčková_2017_dp.pdf 1.347Mb PDF View/Open None
kudláčková_2017_op.docx 16.70Kb Unknown View/Open None
kudláčková_2017_vp.docx 16.02Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account