Projekt zlepšení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané zubní klinice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané zubní klinice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bejtkovský, Jiří
dc.contributor.author Madunická, Natália
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43670
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie projektu zameraného na zlepšenie spokojnosti zamestnancov vo vybranej zubnej klinike. Prvá časť diplomovej práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti motivácie, stimulácie a spokojnosti zamestnancov a tiež formulovanie výskumných hypotéz a výskumnej otázky, ktoré sú ďalej skúmané v praktickej časti. Cie-ľom praktické časti bolo analyzovať súčasný stav spokojnosti zamestnancov vo vybranej zubní klinike. Zvolený výskumný problém bol riešený pomocou kvalitatívneho výskumu formou pološtandardizovaných interview a taktiež prostredníctvom kvantitatívneho vý-skumu, konkrétne dotazníkovým šetrením. Na základe zhodnotenie výsledkov analýzy bol vytvorený projekt zameraný na zlepšenie spokojnosti zamestnancov vo vybranej zubnej klinike. Navrhované projektové riešenie bolo rozdelené na počiatočný stav, popis projektu, ciele a akčné plány realizácie projektu. Projekt bol následne podrobený aj časovej, náklado-vej a rizikovej analýze.
dc.format 95
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riadenie ľudských zdrojov cs
dc.subject motivácia cs
dc.subject stimulácia cs
dc.subject pracovná spokojnosť cs
dc.subject zamestnanecké výhody cs
dc.subject cafeteria systém cs
dc.subject fluktuácia cs
dc.subject human resources management en
dc.subject motivation en
dc.subject stimulation en
dc.subject work satisfaction en
dc.subject employee benefits en
dc.subject cafeteria system en
dc.subject fluctuation en
dc.title Projekt zlepšení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané zubní klinice
dc.title.alternative The Project of Improvement of Employee Satisfaction at a Selected Dental Clinic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Žemlová, Monika
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis was to create a project aimed at improving the satisfaction of the em-ployees in the selected dental clinic. The first part of the diploma thesis contains theoretical knowledge of motivation, stimulation and satisfaction of employees, as well as the formu-lation of research hypotheses and research questions, which are further explored in the practical part. The aim of the practical part was to analyze the current state of employee satisfaction at a selected dental clinic. The selected research problem was solved through qualitative research in the form of semi-standardized interviews and also through quantita-tive research, specifically questionnaire surveys. Based on the evaluation of the results of the analysis, a project aimed at improving the satisfaction of the employees at the select-ed dental clinic was created. The proposed project solution was divided into the initial state, project description, objectives and action plans for the implementation of the project. The project was subsequently subjected to time, cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49131
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
madunická_2018_dp.pdf 2.771Mb PDF View/Open None
madunická_2018_op.pdf 621.6Kb PDF View/Open None
madunická_2018_vp.docx 29.81Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account