Projekt inovace marketingové komunikace ve vybrané společnosti s cílem zvýšení povědomí o značce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt inovace marketingové komunikace ve vybrané společnosti s cílem zvýšení povědomí o značce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honzková, Iva
dc.contributor.author Sliško, Daniel
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43682
dc.description.abstract Diplomová práca je zameraná na inovačný projekt zlepšenia marketingovej komunikácie vybranej spoločnosti. Cieľom tejto diplomovej práce bolo na základe analýzy súčasného stavu marketingovej komunikácie navrhnúť nové kanály, prostredníctvom ktorých by sa produkt vybranej spoločnosti dostal do povedomia a prilákal nových zákazníkov a zároveň informoval súčasných o novinkách a prebiehajúcich akciách. Prvá časť práce pozostáva z teoretických poznatkov z dostupnej literatúry, zaoberajúcej sa modernou marketingovou komunikáciou a tiež výskumnými otázkami, ktoré sú v druhej časti práce zodpovedané. Druhá, analytická časť práce charakterizuje vybranú spoločnosť, skúma jej doterajšie marketingové aktivity, ktoré vyvíjala na jej trhu pôsobenia a jej marketingovú komunikáciu. Taktiež skúma a hodnotí aktivity najvýznamnejších konkurentov na trhu. Na základe zistených faktov boli v projektovej časti navrhnuté konkrétne akčné plány zamerané na zlepšenie marketingovej komunikácie vybranej spoločnosti a využívanie nových dostupných komunikačných kanálov. Projekt návrhov na zlepšenie súčasného stavu bol následne v závere práce podrobený časovej, nákladovej a rizikovej analýze. Výsledky tejto práce umožnia vybranej spoločnosti využívať nové komunikačné kanály a prostredníctvom nich získajú možnosť osloviť ďaleko širší okruh potenciálnych zákazníkov.
dc.format 116 s. (182 287)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikácia cs
dc.subject inovačný projekt cs
dc.subject komunikačné kanály cs
dc.subject nástroje marketingovej komunikácie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject reklama cs
dc.subject viral marketing cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject Marketing Communication en
dc.subject Innovative Project en
dc.subject Communication Channels en
dc.subject Marketing Communication Tools en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject Advertising en
dc.subject Viral Marketing en
dc.subject Event Marketing en
dc.title Projekt inovace marketingové komunikace ve vybrané společnosti s cílem zvýšení povědomí o značce
dc.title.alternative The Project of Innovation of Marketing Communication in the Selected Company to Increase Brand Awareness
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lauberová, Nikola
dc.date.accepted 2018-05-28
dc.description.abstract-translated Diploma Thesis is focused on innovation project of marketing communication improvement of the Seleceted company. The goal of diploma thesis was on the base of current analysis of marketing communication in the company to suggest new channels through which the product of the company will come to awareness and attract the new customers and also inform the current customers about the news and ongoing activities. The first part of the thesis consists from theoretical knowledges from accessible literature which is related to modern marketing communication and also researching questions which are in the second part of the work answered. Second analytic part of the thesis is describing the company, analyze the current marketing activities and communications which the company was generated in current market. The second part of the work is also investigates and evaluates activities of the most important competitors of the market. On the base of the real facts was in projection part suggested recommended action plans focused on improvement of marketing communication and using of the new available communication channels of the Selected company. Proposals for improvement of current state was subjected to time, costs and risk analysis. The result of this thesis will allow to the company use the new communication channel and by this tool to get the bigger area of potential customers.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing, specializace Design management cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing, Specialization: Design Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49148
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
sliško_2018_dp.pdf 4.255Mb PDF View/Open None
sliško_2018_op.pdf 944.4Kb PDF View/Open None
sliško_2018_vp.pdf 375.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account