Sekundární aromatické látky v alkoholických nápojích v závislosti na ročníku sklizně ovoce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sekundární aromatické látky v alkoholických nápojích v závislosti na ročníku sklizně ovoce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valášek, Pavel
dc.contributor.author Sedláčková, Eva
dc.date.accessioned 2019-01-03T09:11:28Z
dc.date.available 2019-01-03T09:11:28Z
dc.date.issued 2011-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-822-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43779
dc.description.abstract Předkládaná práce je zaměřena na shrnutí současného stavu poznání v oblasti způsobů získávání, analýz a využívání biologicky aktivních látek rostlinného původu. Pozornost je věnována především sekundárním a terciálním aromatickým látkám vznikajícím ve vybraných révových vínech a ovocných destilátech, jejich kvalitativnímu složení a kvantitativnímu zastoupení jednotlivých aromatických složek. Pozornost je věnována hlavně vývojovým trendům v průběhu produkčních ročníků. Kromě toho je podán přehled o současných analytických metodách, používaných k identifikaci a stanovení jednotlivých biologicky aktivních látek rostlin, přičemž hlavní pozornost je zaměřena především na moderní instrumentální analytické metody. Na základě poznatků, které byly získány nejen studiem vědecké a odborné literatury, ale také z průmyslové byly vydefinovány a specifikovány cíle disertační práce společně s metodologií, potřebnou k jejich dosažení. V další části práce jsou diskutovány získané výsledky, formulovány závěry a navrženy cesty dalšího výzkumu a praktických aplikací v rámci studované problematiky.
dc.format 148
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Biologicky aktivní látky cs
dc.subject sekundární aromatické látky cs
dc.subject hroznová vína cs
dc.subject ovocné destiláty cs
dc.subject Biologically active substances en
dc.subject secondary aromatic substances en
dc.subject grape wines en
dc.subject fruit distillates en
dc.title Sekundární aromatické látky v alkoholických nápojích v závislosti na ročníku sklizně ovoce
dc.title.alternative Thesis Secondary Aromatics in Alcoholic Bewerages Determined by the Crop Year of Fruits
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-12-04
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on summarizing the current state of knowledge in the field of methods of obtaining, analyzing and using biologically active substances of plant origin. Attention is paid mainly to secondary and tertiary aromatic substances arising in selected grape wines and fruit distillates, their qualitative composition and quantitative occurence of individual aromatic components. Attention is paid mainly to developmental trends during production years. In addition, I have given an overview of current analytical methods used to identify and determine individual biologically active plant substances, whereas the greatest attention is mainly focused on modern instrumental analytical methods. The aims of the thesis have been defined and specified together with the methodology required for their achievement on the basis of the knowledge gained not only by studying scientific and professional literature, but also industry literature. In the next part of the thesis the results obtained are discussed, conclusions are formulated and ways of further research and practical applications within the studied issues are suggested.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Chemistry and Technology en
dc.identifier.stag 50865
dc.date.submitted 2018-10-09


Files in this item

Files Size Format View Description
sedláčková_2018_dp.pdf 729.1Kb PDF View/Open None
sedláčková_2018_op.zip 499.2Kb application/zip View/Open None
sedláčková_2018_vp.pdf 643.8Kb PDF View/Open None
sedláčková_2018_teze.pdf 2.070Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account