Algoritmus pro rychlou detekci ohně v obrazovém toku

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Algoritmus pro rychlou detekci ohně v obrazovém toku

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Algoritmus pro rychlou detekci ohně v obrazovém toku
Autor: Janků, Peter
ISBN: 978-80-7454-886-4
URI: http://hdl.handle.net/10563/45887
Datum: 2013-09-30
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 83
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Tato disertaŁní práce se zabývá algoritmy pro detekci ohnĄ v obrazovém toku. P°i poşáru nebo p°i krizové události zp?sobené ho°ením je vşdy velké riziko vzniku ˛kod na zdraví a majetku osob. Principy funkce u standardnĄ pouşívan ých detektor? ohnĄ vykazují urŁitá omezení, kv?li kterým je moşnost jejich pouşití v nĄkolika speci ckých prost°edích omezená. Nap°íklad v pr?myslových areálech se mohou nacházet procesy podobné ho°ení nebo procesy, ve kterých je ho°ení jejich p°ímou souŁástí. P°estoşe vývoj algoritm? detekce ohnĄ za pomocí poŁítaŁového vidĄní je velmi dob°e publikován, vhodný algoritmus pro detekci ohnĄ v obrazovém toku v reálném Łase stále chybí. Tato práce se zamĄ°ila na vývoj nového algoritmu zaloşeného na poŁítaŁovém vidĄní, který je vhodný pro detekci ohnĄ s vyuşitím standardních bezpeŁnostních kamer. Výsledkem je návrh nového algoritmu schopného detekovat ohe? s vyuşitím jednoduché neuronové sítĄ a extrakce markant? v Łase. Speciální pozornost p°i vývoji byla vĄnována výpoŁetní nároŁnosti algoritmu a dosaşené p°esnosti detekce.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
janků_2019_dp.pdf 1.182Mb PDF Zobrazit/otevřít None
janků_2019_op.pdf 1.964Mb PDF Zobrazit/otevřít None
janků_2019_vp.pdf 481.6Kb PDF Zobrazit/otevřít None
janků_2019_teze.pdf 2.559Mb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet