Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách

Show simple item record

dc.contributor.author Novák, Petr
dc.date.accessioned 2021-11-25T12:44:15Z
dc.date.available 2021-11-25T12:44:15Z
dc.date.issued 2019-02-26
dc.identifier.isbn 978-80-7454-824-6 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50100
dc.description.abstract Habilitační práce se zabývá problematikou řízení režijních nákladů z pohledu jejich chování a variability nákladových skupin ve výrobních firmách v České republice a shrnuje výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Cílem práce je zpracovat analýzu současného přístupu firem k řízení režijních nákladů a toho, jak se ve firmách promítají nové poznatky a přístupy o chování nákladů ve využívaných manažerských a nákladových systémech, a tím přispět k prohloubení poznání o chování režijních nákladů výrobních firem v závislosti na vybraných faktorech. Kvantitativní výzkum byl uskutečněn v letech 2014-2015 a byl zaměřen na způsob a úroveň řízení nákladů ve firmách s akcentem na režijní náklady, jejich sledování, vnímání a posuzování. Následně byl proveden kvalitativní výzkum formou případových studií ve vybraných výrobních firmách, který byl zacílen na zkoumání a zjišťování závislosti chování nákladů a ověřování variability režijních nákladů, včetně jejich regresního modelování, vzhledem k různým faktorům i mimo standardní objem produkce. Dílčím cílem bylo také otestovat model zkoumání nákladů, kterým by bylo možné zjišťovat, zda se náklady především režijního charakteru chovají jako strnulé a vykazují znaky asymetrického chování vůči měnícím se faktorům. en
dc.format 88 cs
dc.format.extent 88 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject Chování nákladů, asymetrické chování nákladů, strnulé náklady, řízení režijních nákladů, nákladové systémy, modelování nákladů, regresní analýza a modelování en
dc.subject Cost behavior, asymetric costs, Sticky costs, overhead management, cost systems, cost modeling, regression analysis and modeling en
dc.title Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách en
dc.title.alternative Management of Overheads in Terms of the Cost Behavior and Variability of Cost Groups in Manufacturing Enterprises en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2019-01-25
dc.description.abstract-translated The habilitation thesis deals with the issue of management of overheads in terms of their behavior and variability of cost groups in manufacturing companies in the Czech Republic. It summarizes the quantitative and qualitative research results. The aim of the thesis is to analyze the current approach of manufacturing companies to management of overheads and how companies reflect new knowledge and approaches of cost behavior in the management and cost systems used and thus contribute to deepening the knowledge of behavior of overhead costs depending on selected factors. Quantitative research was conducted in 2014-2015. It focused on the style and level of cost management in manufacturing companies with the accent on overheads, their monitoring, perception and assessment. Subsequently, the qualitative research was carried out using case studies in selected manufacturing companies. It was aimed at exploring and determining the cost behavior dependency and checking the variability of overheads, including their regression modeling, according to various factors and beyond the standard production volume. The partial objective was also to test a cost survey model to determine whether the overheads are rigid and show signs of asymmetric behavior towards changing factors. en
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika podniku en
dc.date.submitted 2018-10-05


Files in this item

Files Size Format View
Novak_Teze_habilitacni_prace_2019.pdfBlocked 2.150Mb PDF View/Open
op_posudek_Novák_Bartoš.pdfBlocked 1.010Mb PDF View/Open
op_posudek_Novák_Král.pdfBlocked 913.9Kb PDF View/Open
op_posudek_Novák_Krištofík.pdfBlocked 85.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account