Využití Soustavy řízení Baťa pro formování kultury v organizacích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití Soustavy řízení Baťa pro formování kultury v organizacích

Show simple item record

dc.contributor.author Končitíková, Gabriela
dc.date.accessioned 2022-03-15T21:46:19Z
dc.date.available 2022-03-15T21:46:19Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-068-2 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50298
dc.description.abstract Předložená dizertační práce se věnuje tématu využití zásad Baťovy soustavy řízení pro formování kultury organizací. Baťova soustava řízení je souhrnný název pro zásady řízení a rozvoje firmy Baťa, a. s., do roku 1939. Tyto zásady byly převážně rozvíjeny zakladatelem firmy, Tomášem Baťou a jeho spolupracovníky. Všeobecně je Baťova soustava řízení považována za fenomén své doby, zároveň někteří odborníci, vědci i podnikatelé hovoří o jejím přesahu pro současnost a nadčasovosti. Téma práce tak bylo zvoleno na základě sledování dlouhodobého trendu firem o snahu aplikovat jednotlivé prvky z firemní kultury Baťa do své podnikatelské činnosti. Hlavním cílem disertační práce je vytvořit nástroj pro posouzení připravenosti firem na transformaci firemní kultury podle filozofie Baťa a ověřit jeho funkčnost. Práce je rozdělená do dvou výzkumných rovin. Připravenost byla hodnocena prostřednictvím případových studií a na základě dotazníkového šetření. To bylo rozděleno do tří výše zmíněných částí a to tedy - osobnost lídra, vztah zaměstnavatel - zaměstnanec, vliv triangulačního modelu. Dotazníkového šetření se účastnili lídři firem, které projevily zájem o transformaci firemní kultury. Následně bylo uskutečněno dotazníkové šetření také mezi zaměstnanci vybraných firem. Pozornost byla věnována skutečnosti, zda lídři i jejich zaměstnanci považují za důležité jednotlivé části modelu firemní kultury Baťa a jak je nahlíženo na emoční stabilitu, která byla cílem firemní kultury Baťa. Výzkumu se účastnilo celkem 7 firem a 295 zaměstnanců. Na základě výzkumu byl vytvořen výsledný model, který testuje připravenost současných firem na transformaci firemní kultury Baťa. Výsledný model hodnotí vnímání postavení důležitosti lídra ve firemní kultuře a firemních hodnotách, postavení vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel a důležitost triangulačního modelu pro posílení emoční stability zaměstnanců. Přínosem práce je vytvoření prvního modelu, podle kterého je možné aplikovat principy Baťovy soustavy řízení do současných českých firem.
dc.format 47 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Firemní kultura cs
dc.subject leadership cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject emoční stabilita cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject péče o zaměstnance cs
dc.subject Corporate Culture en
dc.subject Leadership en
dc.subject Human Resources en
dc.subject Emotional Stability en
dc.subject Work Environment en
dc.subject Employee Care en
dc.title Využití Soustavy řízení Baťa pro formování kultury v organizacích
dc.title.alternative Use of Bata Management System for Formation of Culture in Organizations
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Gregar, Aleš
dc.contributor.referee Košturiak, Ján
dc.date.accepted 2022-02-24
dc.description.abstract-translated The presented dissertation deals with the topic of using the principles of the Bata Management System to shape the culture of organizations. The Bata Management System is the collective name for the principles of management and development of the company Bata, up until 1939. These principles were mainly developed by the company´s founder, Tomas Bata, and his co-workers. In general, the Bata Management System is considered a phenomenon of its time and even some contemporary experts, scientists and entrepreneurs talk about its transcendence to the present and its timelessness. The topic of the dissertation was chosen based on monitoring the long-term trend of companies seeking to apply individual elements of the Bata´s corporate culture to their business activities. The work is divided into two research levels. Based on these areas, a survey was conducted in current companies to see if they are ready to transform their corporate culture according to the Bata philosophy. Readiness was tested on the basis of a questionnaire survey, which was divided into the three parts mentioned above, namely - the personality of the leader, the employee-employer relationship, the influence of the triangulation model. Those company leaders who showed interest in the transformation of corporate culture took part in the questionnaire survey. Subsequently, a questionnaire survey was conducted among the employees of selected companies. Attention was paid to the fact whether leaders and their employees consider the individual parts of the Bata corporate culture model important, whether there is a consensus between the perception of the leader and employees and how the emotional stability which was the goal of the Bata´s corporate culture is viewed. A total of 7 companies and 295 employees participated in the research. Based on the research, a resulting model was created to test the readiness of current companies for the transformation of the Bata´s corporate culture. The resulting model evaluates the perception of the position of the importance of the leader in corporate culture and corporate values, the position of employee-employer relationship and the importance of the triangulation model for strengthening the emotional stability of employees. The contribution of the work is the creation of the first model, according to which it is possible to apply the principles of the Bata Management System to current Czech companies.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 60485
dc.date.submitted 2021-12-31


Files in this item

Files Size Format View Description
Gabriela_Koncit ... _disertacní_prace_2022.pdf 2.086Mb PDF View/Open
končitíková_2022_dp.pdf 899.8Kb PDF View/Open None
končitíková_2022_op.pdf 794.3Kb PDF View/Open None
končitíková_2022_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account