Vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov v podnikateľskom prostredí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov v podnikateľskom prostredí

Show full item record

Thumbnail
Title: Vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov v podnikateľskom prostredí
Author: Dvorský, Ján
ISBN: 978-80-7678-049-1
URI: http://hdl.handle.net/10563/52380
Date: 2021-11-10
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 54
Availability: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Malé a stredné podniky (MSP) sú významným prvkom kvalitného podnikateľského prostredia. Taktiež sa považujú za hybnú silu štrukturálnych zmien a hospodársky rast mnohých ekonomík. Vzhľadom na veľkosť MSP a finančné možnosti sa musia rýchlo adaptovať na nové podmienky či zmeny podnikateľského prostredia. Cieľom habilitačnej práce je preukázať pozitívny vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov. V rámci definovaného cieľa je zámerom aj kvantifikovanie dopadu pandémie COVID-19 krízy na oblasť podnikateľských rizík. Zber dát sa realizoval metódou dopytovania od vlastníkov a vrcholových manažérov s formou online dotazníka. Výberový súbor respondentov tvorilo 454 MSP pred pandémie v Českej republike (ČR). Sformulované štatistické hypotézy kvantitatívneho výskumu boli vyhodnotené a overené vybranými metódami matematickej štatistiky: modelovaním štrukturálnymi rovnicami. Výsledky realizovaného výskumu preukázali významný pozitívny vplyv riadenia trhového, finančného, strategického, personálneho, právneho a prevádzkového rizika na budúcnosť MSP v segmente MSP podnikateľského prostredia ČR. Preukázalo sa, že i správne vnímanie úpadku podniku vlastníkom alebo vrcholovým manažérom MSP pozitívne ovplyvňuje budúcnosť MSP v podnikateľskom prostredí ČR. Vlastníci a vrcholoví manažéri MSP považujú finančné, trhové a personálne riziko ako jedno z troch najdôležitejších podnikateľských rizík bez rozdielu na obdobie zberu dát. Využívanie inovatívnych spôsobov na získanie nových trhov a udržanie si existujúcich zákazníkov; vnímanie finančnej výkonnosti MSP; schopnosť vlastníka a vrcholového manažéra vhodne riadiť finančné riziko; primeranosť personálneho rizika v MSP sú kľúčové aspekty, ktoré majú vplyv na budúcnosť MSP. Taktiež sa preukázali významné rozdiely ich vnímania pôsobením pandémie v segmente MSP. Implementovanie navrhnutej metodiky riadenia rizík môže pomôcť skvalitniť súčasný proces riadenia rizík v MSP. Vynaloženie úsilia MSP na riadenie rizík má svoje opodstatnenie najmä v kontexte budúceho postavenia MSP v podnikateľskom prostredí ČR a samozrejme v kontexte jeho možného úpadku. Úloha vlastníkov a vrcholových manažérov MSP pri riadení podnikateľských rizík je dôležitá v kontexte budúcnosti MSP, pretože oni určujú smerovanie celého podniku.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Jan_Dvorsky_Teze_habilitacni_prace_2021.pdfBlocked 906.5Kb PDF
op_posudek_Dvorský_Janeček.pdfBlocked 254.3Kb PDF
op_posudek_Dvorský_Madzík.pdfBlocked 243.4Kb PDF
op_posudek_Dvorský_Vacík.pdfBlocked 188.3Kb PDF
Jan_Dvorsky_Hablitacni_prace_2021.pdfBlocked 2.470Mb PDF
Obsah.pdf 222.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account