Vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov v podnikateľskom prostredí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov v podnikateľskom prostredí

Show simple item record

dc.contributor.author Dvorský, Ján
dc.date.accessioned 2022-12-07T06:30:37Z
dc.date.available 2022-12-07T06:30:37Z
dc.date.issued 2021-11-10
dc.identifier.isbn 978-80-7678-049-1 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52380
dc.description.abstract Malé a stredné podniky (MSP) sú významným prvkom kvalitného podnikateľského prostredia. Taktiež sa považujú za hybnú silu štrukturálnych zmien a hospodársky rast mnohých ekonomík. Vzhľadom na veľkosť MSP a finančné možnosti sa musia rýchlo adaptovať na nové podmienky či zmeny podnikateľského prostredia. Cieľom habilitačnej práce je preukázať pozitívny vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov. V rámci definovaného cieľa je zámerom aj kvantifikovanie dopadu pandémie COVID-19 krízy na oblasť podnikateľských rizík. Zber dát sa realizoval metódou dopytovania od vlastníkov a vrcholových manažérov s formou online dotazníka. Výberový súbor respondentov tvorilo 454 MSP pred pandémie v Českej republike (ČR). Sformulované štatistické hypotézy kvantitatívneho výskumu boli vyhodnotené a overené vybranými metódami matematickej štatistiky: modelovaním štrukturálnymi rovnicami. Výsledky realizovaného výskumu preukázali významný pozitívny vplyv riadenia trhového, finančného, strategického, personálneho, právneho a prevádzkového rizika na budúcnosť MSP v segmente MSP podnikateľského prostredia ČR. Preukázalo sa, že i správne vnímanie úpadku podniku vlastníkom alebo vrcholovým manažérom MSP pozitívne ovplyvňuje budúcnosť MSP v podnikateľskom prostredí ČR. Vlastníci a vrcholoví manažéri MSP považujú finančné, trhové a personálne riziko ako jedno z troch najdôležitejších podnikateľských rizík bez rozdielu na obdobie zberu dát. Využívanie inovatívnych spôsobov na získanie nových trhov a udržanie si existujúcich zákazníkov; vnímanie finančnej výkonnosti MSP; schopnosť vlastníka a vrcholového manažéra vhodne riadiť finančné riziko; primeranosť personálneho rizika v MSP sú kľúčové aspekty, ktoré majú vplyv na budúcnosť MSP. Taktiež sa preukázali významné rozdiely ich vnímania pôsobením pandémie v segmente MSP. Implementovanie navrhnutej metodiky riadenia rizík môže pomôcť skvalitniť súčasný proces riadenia rizík v MSP. Vynaloženie úsilia MSP na riadenie rizík má svoje opodstatnenie najmä v kontexte budúceho postavenia MSP v podnikateľskom prostredí ČR a samozrejme v kontexte jeho možného úpadku. Úloha vlastníkov a vrcholových manažérov MSP pri riadení podnikateľských rizík je dôležitá v kontexte budúcnosti MSP, pretože oni určujú smerovanie celého podniku. en
dc.format 54 cs
dc.format.extent 54 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky, podnikateľské riziká, budúcnosť MSP, úpadok MSP en
dc.subject Business environment, small and medium enterprises, aspects of business, risk, future in business, business bankruptcy en
dc.title Vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov v podnikateľskom prostredí en
dc.title.alternative Teze habilitační práce en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2021-11-03
dc.description.abstract-translated Small and medium-sized enterprises (SMEs) are an important element of the quality business environment. They are also considered to be a driving force of structural change and economic growth of many economies. Due to the size and financial possibilities of SMEs, they have to adapt quickly to new conditions or changes in the business environment. The aim of the habilitation thesis is to demonstrate the positive impact of business risk management on the future of small and medium-sized enterprises. Within the defined goal, the intention is also to quantify the consequences of the COVID crisis on the area of business risks. Data collection was carried out by the method of asking owners and top managers in the form of an online questionnaire. The sample of respondents consisted of 454 SMEs before the pandemic in the Czech republic. The formulated statistical hypotheses of quantitative research were evaluated and verified by selected methods of mathematical statistics: structural equations modeling. The results of the research showed a significant positive impact of market, financial, strategic, personnel, legal and operational risk management on the future of SMEs in the business environment of the Czech republic. The correct perception of the company's bankruptcy by the owner or top manager positively influences the future of the SME in the business environment of the Czech Republic. Owners and top managers of SMEs consider financial, market and personnel risk to be one of the three most important business risks, regardless of the period of data collection. Using innovative ways to gain new markets and retain existing customers; the perception of the financial performance of SMEs; the respondent's ability to manage financial risk appropriately; the adequacy of personnel risk in SMEs are key aspects, which have an effect on the future of SMEs. Significant differences in their perception due to the pandemic COVID-19 in the SME segment were also demonstrated. Implementing the proposed risk management methodise can help to improve the current risk management process in SMEs. The efforts of SMEs to risk management have their justification especially in the context of the future position or its possible business bankruptcy in the business environment of the CR. The role of SME owners and top managers in business risk management is an important element of enterprise, as the owner or top manager determines the direction of the whole enterprise. en
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika podniku en
dc.date.submitted 2021-03-29


Files in this item

Files Size Format View
Jan_Dvorsky_Teze_habilitacni_prace_2021.pdfBlocked 906.5Kb PDF View/Open
op_posudek_Dvorský_Janeček.pdfBlocked 254.3Kb PDF View/Open
op_posudek_Dvorský_Madzík.pdfBlocked 243.4Kb PDF View/Open
op_posudek_Dvorský_Vacík.pdfBlocked 188.3Kb PDF View/Open
Jan_Dvorsky_Hablitacni_prace_2021.pdfBlocked 2.470Mb PDF View/Open
Obsah.pdf 222.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account