[NEOBHÁJENO] Matematické modelování a simulace recyklačních procesů

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Matematické modelování a simulace recyklačních procesů

Show simple item record

dc.contributor.author Pecha, Jiří
dc.date.accessioned 2022-12-07T11:53:55Z
dc.date.available 2022-12-07T11:53:55Z
dc.date.issued 2021-11-23
dc.identifier.isbn 978-80-7678-038-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52390
dc.description.abstract Habilitační práce je zaměřena na kvantitativní popis recyklačních procesů, které byly vyvíjeny za účelem zpracování odpadních tuků a proteinů. Zpracování odpadní vstupní suroviny je obvykle komplikováno jejím proměnlivým složením a přítomností doprovodných cizorodých látek. Zatímco uvedené překážky jsou ve většině případů technologicky řešitelné, pro praktickou aplikovatelnost procesů je nutné kromě robustnosti a flexibility zajistit také jejich ekonomickou životaschopnost. To je důvodem, proč vnitřní popis studovaných systémů – recyklačních procesů v práci představených – často zahrnuje stanovení základních ekonomických ukazatelů. Po formální stránce je habilitační práce tvořena souborem vybraných uveřejněných vědeckých a inženýrských prací doplněných komentářem. První část práce tvoří ucelený soubor recyklačních procesů řešících rafinaci odpadních tuků a olejů až po přípravu základní oleochemikálie z rafinované suroviny. Druhá část práce je zaměřena na matematické modely procesů určených pro zpracování proteinového podílu vstupní suroviny, pozornost byla věnována také optimalizaci aplikačních podmínek výsledných produktů recyklační technologie. Práce se zabývá deterministickými modely založenými na popisu klíčového fyzikálně-chemického mechanismu studovaného procesu, které umožnily odhadnout stav systému, simulovat a optimalizovat pracovní podmínky i bez nutnosti přesné fyzické realizace procesu. Vybrané modely byly experimentálně verifikovány a získané výsledky práce napomohly úspěšnému ověření recyklačních technologií v poloprovozním i provozním měřítku. Vyvinuté modely jsou cenné také v oblasti řízení procesů. Svou povahou představují jednak výchozí bod pro návrh řízení daného systému a zejména modely kvantifikující ekonomickou stránku procesu pak mohou tvořit vhodnou součást nadřazené řídící vrstvy či řídícího algoritmu. cs
dc.format 58
dc.format.extent 58
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. Habilitační práce nebyla obhájena z důvodu pozbytí platnosti akreditace - řízení zastaveno cs
dc.subject Recyklace, matematické modelování, simulace, proces, protein, tuk, odpad cs
dc.subject Recycling, mathematical modelling, simulation, process, protein, fat, waste en
dc.title [NEOBHÁJENO] Matematické modelování a simulace recyklačních procesů cs
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Mathematical modelling and simulation of recycling processes en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2020-04-30
dc.description.abstract-translated Habilitation thesis is aimed at quantitative description of recycling processes which were investigated in order to facilitate processing of waste fats and proteins. Processing of waste input feedstock is usually impeded by its fluctuating composition and presence of wide variety of impurities. While said obstacles usually can be overcome by technological means, it is the economic viability which is to be fulfilled in order to achieve application of recycling processes in praxis, apart from ensuring of their flexibility and robustness in regard to unstable feedstock properties. Consequently, mathematical models of studied systems – recycling processes treated in the thesis – often include determination of basic economic parameters. From the formal point of view, the habilitation thesis is constituted by a collection of published scientific and engineering papers supplemented by a commentary. A set of recycling processes dealing with refining of waste fats and oils accompanied by a process for utilization of final raffinate to basic oleochemical forms first part of the thesis. Its second part is aimed at mathematical modelling of processes devoted to utilization of protein fraction of the input feedstock. Additionally, this part focused on optimization of application conditions of final products of recycling technology. Thesis deals with development of deterministic models of studied processes based on first principles which were capable of estimation of system states, simulation of its behaviour, and optimization of processing conditions even without the necessity of exact physical realization of the process under investigation. Selected models were experimentally verified and gained results supported pilot-plant and even plant scale successful testing and scale-up of recycling technologies. Developed models are valuable also in the area of recycling processes control. They present an initial point for design of studied processes control; especially models quantifying economic parameters are to present suitable component of higher level of the control system or control algorithm. en
dc.thesis.degree-discipline Řízení strojů a procesů cs
dc.date.submitted 2019-11-18


Files in this item

Files Size Format View
Jiri_Pecha_Teze_habilitacni_prace_2020.pdfBlocked 1.128Mb PDF View/Open
Pecha_Jiri_Habilitacni_prace_2019.pdfBlocked 11.04Mb PDF View/Open
OP_Farana.pdfBlocked 1.009Mb PDF View/Open
OP_Hanika.pdfBlocked 126.9Kb PDF View/Open
Obsah.pdf 1.128Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account