Měření přijetí a dopadu digitalizace systémů řízení výkonnosti: Důkazy z rozvíjející se ekonomiky v Africe

DSpace Repository

Language: English čeština 

Měření přijetí a dopadu digitalizace systémů řízení výkonnosti: Důkazy z rozvíjející se ekonomiky v Africe

Show simple item record

dc.contributor.author Ntsiful, Alex
dc.date.accessioned 2023-07-04T13:39:25Z
dc.date.available 2023-07-04T13:39:25Z
dc.date.issued 2023-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-167-2 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52431
dc.description.abstract Systémy řízení výkonnosti (PMS) v organizacích, se staly předmětem časté kritiky, která se týkala problémů spojených s jejich papírovou formou, byrokratickými mechanismy až po skutečnost, že často nepřinášejí očekávané výsledky. Ke zmírnění těchto problémů, spojených s PMS byla doporučena digitalizace. V literatuře však existuje jen málo poznatků o procesech spojených s digitalizací PMS a o faktorech, které vedou k jejímu přijetí a ovlivňují výkonnost zaměstnanců. Tato studie rozšiřuje teorii šíření inovací (IDT) a představuje výzkumný model (TOP model), čímž se snaží tuto mezeru ve zdrojích literatury minimalizovat. Model integruje technologické (T) faktory (relativní výhoda, komplexnost) z IDT s organizačními (O) faktory (digitální schopnosti firmy, podpora managementu) a osobními (P) faktory (spokojenost s prací, osobní inovativnost a postoj) s cílem predikovat schopnost přijetí digitalizace PMS organizací a její dopad na výkonnost zaměstnanců. Studie využívá metodu kombinovaného výzkumu a zahrnuje 11 rozhovorů a 492 dotazníkových šetření z ghanských bank, zdravotnických zařízení a profesionálních účetních firem. Data byla analyzována pomocí tematické obsahové analýzy a modelování strukturálních rovnic metodou parciálních nejmenších čtverců (PLS-SEM) a následně pomocí pokročilých analytických technik, jako je hodnocení kvadratických vztahů, analýza matice významnosti a výkonnosti a kvalitativní komparativní analýza fuzzy množin (fsQCA). Zjištění ukazují, že firma, která se snaží digitalizovat svůj PMS, by měla identifikovat a digitalizovat své pracovní procesy, vytvořit systém pro generování digitálních dat a databázi velkých dat a používat program umělé inteligence. Dále studie nalezla matici přijetí digitalizace PMS (PDAM) pro řízení systémových i behaviorálních problémů spojených s přijetím digitalizace PMS. Výsledky také ukazují, jakou roli hrají TOP faktory při předpovídání přijetí digitalizace PMS. Výsledky rovněž ukázaly, že TOP faktory se vzájemně kombinují a přispívají tak k objasnění rozdílů v přijímání PMS a výkonnosti zaměstnanců. Tato zjištění, která mají důležité teoretické a manažerské důsledky, byla podrobně rozebrána v páté kapitole této práce.
dc.format 47 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Řízení výkonnosti cs
dc.subject digitalizace cs
dc.subject systém řízení výkonnosti cs
dc.subject organizační faktory cs
dc.subject osobní faktory cs
dc.subject teorie šíření inovací cs
dc.subject Performance management en
dc.subject digitalization en
dc.subject performance management system en
dc.subject organizational factors en
dc.subject personal factors en
dc.subject innovation diffusion theory en
dc.title Měření přijetí a dopadu digitalizace systémů řízení výkonnosti: Důkazy z rozvíjející se ekonomiky v Africe
dc.title.alternative Measuring the acceptance and impact of digitalization of performance management systems: Evidence from an emerging economy in Africa
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.contributor.referee Wágner, Jaroslav
dc.date.accepted 2023-06-21
dc.description.abstract-translated Several concerns about performance management systems (PMS) in organizations have been raised, ranging from their paper-based form and bureaucracy to their failure to produce desired outcomes. Digitalization has been proposed to mitigate these PMS challenges. However, scant knowledge exists in the literature about the processes involved in PMS digitalization and the factors that motivate its acceptance and impact on employee performance. To minimize this knowledge gap in the literature, this study extends the innovation diffusion theory (IDT) and proposes a research model (TOP model). The model integrates technological (T) factors (relative advantage, complexity) from the IDT with organizational (O) factors (firm digital capabilities, management support) and personal (P) factors (job satisfaction, personal innovativeness, and attitude) to predict the acceptance of PMS digitalization and its impact on employee performance. The study uses a mixed-method approach, drawing 11 interview responses and 492 survey samples from Ghana's banks, healthcare, and professional accounting firms. The data were analyzed using thematic content analysis and partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) and further reinforced with advanced analytical techniques such as quadratic relationship assessment, importance-performance matrix analysis, and the fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA). Findings indicate that a firm seeking to digitalize its PMS should identify and digitize its work processes, establish a digital data generation system and database for big data, and use an artificial intelligence program. The study also found a PMS digitalization acceptance matrix (PDAM) for managing system and behavioral issues associated with PMS digitalization acceptance. The findings also demonstrate the role of TOP factors in predicting PMS digitalization acceptance. Finally, the results show that TOP factors interact in varied combinatorial ways to explain the variation in acceptance of PMS and employee performance. These findings, which have important theoretical and managerial implications, have been fascinatingly discussed in chapter five of the study.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 65947
dc.date.submitted 2023-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
ntsiful_2023_teze.pdf 3.584Mb PDF View/Open
ntsiful_2023_dp.pdf 994.7Kb PDF View/Open None
ntsiful_2023_op.pdf 172.7Kb PDF View/Open None
ntsiful_2023_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account