Návrh komunikační strategie při uvedení nového produktu na trh

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh komunikační strategie při uvedení nového produktu na trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila cs
dc.contributor.author Hermann, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:27:08Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:28Z
dc.date.issued 2008-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6913
dc.description.abstract Komunikovat můžeme různými způsoby a formami. Jinak komunikujeme v rodině či s přáteli a jinak v práci. Zcela rozdílná je pak komunikacu na trhu organizací, známém pod zkratkou B2B (Business-to-business). Stejně jako zákazníci spotřebitelského trhu (B2C - Business-to-customers) i zákaz-níci trhu organizací mají z pohledu firem své potřeby, nároky a zvyky. Ty následně ovliv-ňují jejich nákupní chování. Ovšem rozhodovací řetězec na trh B2B je obyčejně složitý proces s větším počtem rozhodovatelů. Znamená to, že hlavní roli nehrají momentální po-hnutky jako v B2C. Naopak tento trh charakterizují loajálnější vztahy a konzervativnost, a to i proto, že tento trh je výrazně rozsáhlejší. Obyčejně totiž firmy prodávají produkty a služby opět jiným firmám. I zde však nástroje komunikačního mixu hrají stále významnější roli, byť často není jejich cílem ihned prodat, nýbrž předat úvodní informaci širokému spektru cílových skupin a rozvíjet s nimi vztahy. Následující stránky představí kroky vedoucí ke komunikační kampani v prostředí B2B, konkrétně v oblasti elektrotechniky, a to včetně jejího průběhu. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 9880818 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 02.05.2010 cs
dc.subject Trh B2B cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject kampaň cs
dc.subject elektrotechnika cs
dc.subject velkoobchod cs
dc.subject OEZ cs
dc.subject Market B2B en
dc.subject communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject target group en
dc.subject campaign en
dc.subject electrotech-nics en
dc.subject wholesale en
dc.subject OEZ en
dc.title Návrh komunikační strategie při uvedení nového produktu na trh cs
dc.title.alternative Proposal of communicating strategy during launching new product on the market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim cs
dc.date.accepted 2008-05-29 cs
dc.description.abstract-translated We can communicate in various ways and various forms. We communicate differ-ently within our family or friends, differently at work. Entirely different is then communi-cation in the reseller market, known under the abbreviation B2B (Business-to-business). As well as customers of consumer market (B2C - Business-to-customers), even customers of the reseller market have from organizations point of view their own needs, claims and habits. These subsequently influence their purchasing behaviour. However, de-cision chain to the market B2B is usually a complicated process with more decision mak-ers. It means that current motives do not feature as it applies for B2C. On the contrary, this market is characterized by more loyal relations, also because of the fact that this market is considerably extensive. Companies usually sell products and services further to other com-panies. Even here tools for communication mix continue to play even more important role, although their target is often not to sell immediately, but to give introductory information to a wide spectrum of target groups and to develop relations with them. The following pages introduce steps leading to communication campaign within B2B, particularly in the area of electrotechnics, including its development. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7583
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hermann_2008_dp.pdf 9.423Mb PDF View/Open
hermann_2008_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
hermann_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account