Současné názory na postavení a funkci rodiny ve společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Současné názory na postavení a funkci rodiny ve společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina cs
dc.contributor.author Prudilová, Alena cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:25:25Z
dc.date.available 2010-07-17T07:25:25Z
dc.date.issued 2009-03-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7853
dc.description.abstract Ve své práci se zabývám současnými názory na postavení a funkci rodiny ve společnosti. Výchova v tradiční rodině se uskutečňuje v určitém prostředí, které je vždy něčím jedinečné. Toto rodinné prostředí je nejvíce důležité vzhledem k tomu, že je prvním prostředím se kterým se dítě setkává, ve kterém vyrůstá a z kterého se potom začleňuje do společnosti. Prostředí je vše hmotné a společenské co dítě obklopuje, kde vyrůstá. Můžeme tento prostor měnit a zlepšovat. Některé prostředí dává dítěti více příležitostí se rozvíjet a uplatnit, podněcuje k činnosti, rozvíjí jeho vlohy. Jiné naopak může jeho zdravý rozvoj brzdit a působit úplně opačně. Na prostředí se dá nahlížet ze svou stran. Ta první je tzv. materiální, kterou charakterizujeme vymezeným prostorem, jeho stavem, věcným vybavením, technikou, přírodními faktory. Druhá stránka je pak tvořena lidmi, kteří se v tomto prostoru nacházejí. Díváme se na ně z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, sledujeme vztahy mezi nimi. Tato druhá stránka je pro úspěšný vývoj dítěte důležitější. V jejich budoucím samostatném životě sehrává velkou úlohu právě jejich tzv. sociální dědictví, které si nesou ze svých rodin původních. cs
dc.format 85 s. cs
dc.format.extent 651826 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Funkce rodiny cs
dc.subject Komunikace v rodině cs
dc.subject Rodina cs
dc.subject Rodinná výchova cs
dc.subject Rodinné vztahy cs
dc.subject Sociálně patologické jevy cs
dc.subject Společnost cs
dc.subject Tradiční rodina cs
dc.subject Výchova cs
dc.subject Family function en
dc.subject communication in a family en
dc.subject family en
dc.subject family upbringing en
dc.subject family relationships en
dc.subject socially-pathological phenomena en
dc.subject traditional family en
dc.subject upbringing en
dc.title Současné názory na postavení a funkci rodiny ve společnosti cs
dc.title.alternative Current attitudes towards position and function of family in the society en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2009-05-14 cs
dc.description.abstract-translated In my paper, I am dealing with current attitudes towards position and function of family in the society. Upbringing in a traditional family takes place in a certain environment which is always unique in some way. This family environment is the most important considering the fact that it is the first environment a child experiences, where the child grows up, and from which he/she incorporates him/herself into the society. Environment is everything material and social the child is surrounded by, where the child grows up. This space can be changed and improved. Some environment provides the child with more opportunities to develop and assert, it encourages to be active, it advances the child?s abilities. Another can, on the other hand, hinder his/her healthy development and act completely to the contrary. It is possible to perceive environment from two different points of view. The first is so called material point of view which is characterized by restricted space, its state, material equipment, technology, natural factors. The other point of view constitutes of people who are situated in this space. We look on them with regard to their age, sex, gained education, we watch their interrelationships. This second point of view is more important for a successful development of the child. In children?s future independent lives, their so called social heritage which they entail from their primary families precisely acts its big part. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015980
dc.date.assigned 2007-11-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
prudilová_2009_dp.pdf 636.5Kb PDF View/Open
prudilová_2009_vp.doc 55.19Kb Microsoft Word View/Open
prudilová_2009_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account