Činitelé ovlivňující chování mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Činitelé ovlivňující chování mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížová, Alena
dc.contributor.author Bohatová, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:19:20Z
dc.date.available 2010-07-18T03:19:20Z
dc.date.issued 2009-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10213
dc.description.abstract Ve své práci jsem se snažila poukázat na důležitost správné a přiměřené výchovy v rodině a zároveň připomenout, že dítě je obrazem svých rodičů. Dále jsem zdůraznila, jak je nutné, aby bylo dítě vedeno ke správnému a efektivnímu využití svého volného času. V tomto směru se dá dobrou volbou a patřičnou podporou ze strany rodičů, částečně předejít sociálně-patologickému chování dětí a mládeže. Pokud nemá jedinec už od dětství možnost být součástí vhodné vrstevnické skupiny, ve které trénuje sociální chování a dovednosti, může to mít později vliv na jeho bezproblémové vztahy a zařazení do společnosti. V tomto směru hraje nepostradatelnou roli také prevence zaměřená na vědomí dětí a mladistvých, kteří musí vědět, že výsledkem jakéhokoliv špatného chování je trest. Jsou však určité hranice v oblasti dědičnosti, které nelze překročit ani sebelepší a přiměřenou výchovou, ani správně využitým volným časem, dokonce ani správně zvolenými vrstevníky. Delikvence je totiž jedna z vlastností, která je dědičná. cs
dc.format 66 s. (176 480 zn.) 8 s. přílo cs
dc.format.extent 723321 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova cs
dc.subject činitel cs
dc.subject dědičnost cs
dc.subject chování cs
dc.subject autorita cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject zájmová činnost cs
dc.subject média cs
dc.subject prevence cs
dc.subject motivace cs
dc.subject vrstevnická skupina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject mládež cs
dc.subject morálka cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject vzdělanost cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject výchovná zařízení cs
dc.subject kriminologie cs
dc.subject sociálně patologické chování cs
dc.subject výchovný program cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject pedagogika volného času cs
dc.subject školní kolektiv cs
dc.subject family en
dc.subject parents en
dc.subject school en
dc.subject upbringing en
dc.subject factor en
dc.subject heredity en
dc.subject behaviour en
dc.subject authority en
dc.subject spare time en
dc.subject hobbitry en
dc.subject Media en
dc.subject prevention en
dc.subject motivation en
dc.subject peer group en
dc.subject child en
dc.subject youth en
dc.subject morale en
dc.subject offender en
dc.subject criminality en
dc.subject culture en
dc.subject pedagogue en
dc.subject criminality en
dc.subject educational facilities en
dc.subject criminology en
dc.subject social morbid behaviour en
dc.subject educational programme en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject pedagogy of free time en
dc.subject school team en
dc.title Činitelé ovlivňující chování mládeže cs
dc.title.alternative Young's behaviour influencing factor's en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2009-05-13
dc.description.abstract-translated In his work am try refer to importance correct and adequate upbringing en famille and at the same time remind, that the child is picture his parents. Further am accented, how is necessary, to was child guidee to correct and efficient usage his of free time. In this direction puts good option and due promotive edgewise parents, in part precede social-pathological behaviour puppy fat and youth. If hasn't individual already from a child possibility belong fit peer insider, in which trains social behaviour and acquirements, can it later affect on his troublefree terms and enlistment to the companies. In this direction plaies indispensable role also prevention bent for information puppy fat and youthful that the have to know, that the result any bad behaviour is punishment. Are however definite limits in the area heredity that the it is impossible cross nor themselves - better and adequate upbringing, nor well used free sometimes, even nor well elect contemporaries. Offender is namely one from feature that the is hereditary. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015734
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bohatová_2009_dp.pdf 706.3Kb PDF View/Open
bohatová_2009_vp.doc 63.22Kb Microsoft Word View/Open
bohatová_2009_op.docx 23.55Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account