Možnosti využití alternativní a augmentativní komunikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti využití alternativní a augmentativní komunikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Vítková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:03:04Z
dc.date.available 2010-07-18T06:03:04Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10561
dc.description.abstract V následující bakalářské práci se věnuji problematice komunikace u dětí s mentálním postižením. Konkrétně zmiňuji možnosti alternativních a augmentativních způsobů komunikace, pomocí nichž se děti se znevýhodněním dorozumívají. Ke svému výzkumu jsem využila žáky z rehabilitační třídy, kteří se stali aktéry mého výzkumu. Svou práci člením na dvě části. V teoretické uvádím obecné informace, čerpané z odborné literatury. Obecně se zabývám zdravotním postižením, definuji komunikaci, informuji o alternativních a augmentativních komunikačních systémech. Dále popisuji Výměnný obrázkový komunikační systém, od kterého se odrážím v praktické části. Zde uvádím poznatky z rehabilitační třídy, kterou jsem v rámci své praxe při studiu navštěvovala. Tyto informace jsem dále aplikovala pro svůj výzkum. Ve výzkumném šetření poukazuji na způsoby náhradní komunikace v konkrétní třídě, pomocí které se mezi sebou dorozumívají. Mým cílem je poukázat na možnosti náhradní komunikace a její efektivní využití. I když dětem s určitou indispozicí nebylo dopřáno komunikovat obvyklým způsobem, mají možnost dorozumívat se alternativními způsoby. Tím se eliminuje jejich nervozita, poruchy v chování, zlepšuje se jejich schopnost komunikovat. cs
dc.format 69 s., 8s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5981530 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject poruchy autistického spektra cs
dc.subject kombinované vady cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject alternativní systémy komunikace cs
dc.subject augmentativní komunikační systém cs
dc.subject Výměnný obrázkový komunikační systém cs
dc.subject Mental disability en
dc.subject Autistic Spectrum Disorders en
dc.subject Combined defects en
dc.subject communication en
dc.subject alternative systems of communication en
dc.subject augmentative communication system en
dc.subject exchangeable image communication system en
dc.title Možnosti využití alternativní a augmentativní komunikace cs
dc.title.alternative Possibilities of usage for alternative and augmentative communication en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Marášková, Ivana
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated In the following bachelor thesis I occupy by questions of communication in children with mental disabilities. Specifically I mention possibilities of alternative and augmentative means of communication, through which children with handicaps comunicate. To my research, I used pupils of rehabilitation class, who have become actors of my research. Bachelor thesis is dividend into two parts. Theoretical part presents general information from professional literature. Generally I dealing with disabilities, define communication, inform about alternative und augmentative communication systems. In practical part I descibe exchangeable image communication systém. Here I present findings from rehabilitation class, which I visited in the context of my practice in the study. These information I then use for my research. In research investigation I point to alternative methods of communication in a particular class, through which they communicate between themselves. Objective of my thesis is point to possibilities of alternative communication and its effective use. Though children with a specific ailment can nt communicate usual way, they have the opportunity to communicate with alternative ways. Thus eliminate their nervousness, behavioral disorders and improve their ability to communicate. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11656
dc.date.assigned 2009-02-16
utb.result.grade C
local.subject metoda alternativní komunikace cs
local.subject autisté cs
local.subject autistické děti cs
local.subject picture exchange communication system en
local.subject people with autism en
local.subject children with autism en


Files in this item

Files Size Format View
vítková_2009_bp.pdf 5.704Mb PDF View/Open
vítková_2009_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
vítková_2009_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account