Domácí násilí jako sociálně patologický jev

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí jako sociálně patologický jev

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Příkazská, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:04:54Z
dc.date.available 2010-07-18T06:04:54Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10564
dc.description.abstract Diplomová práce zabývající se domácím násilím je rozdělena do pěti částí. První část vysvětluje pojem domácí násilí, uvádí mýty o domácím násilí, snaží se postihnout příčiny, typické znaky a formy tohoto jevu a naznačuje typický průběh násilí v rodině. Těžištěm druhé kapitoly je charakteristika násilníka a oběti, pozornost je věnována smutné stránce násilí mezi blízkými, a to dětským obětem. Závěr druhé kapitoly připomíná i seniory v situaci domácího násilí. Třetí kapitola začíná bezpečnostním plánem, který tvoří praktické rady obětem násilí mezi partnery, pokračuje vytyčením hlavních úkolů státních orgánů při řešení domácího násilí. Rovněž je zde zdůrazněn význam činnosti nevládních a neziskových organizací. V závěru třetí kapitoly jsou naznačeny možnosti prevence tohoto sociálně patologického jevu. Čtvrtá kapitola popisuje domácí násilí v českém právním systému. Praktická část (pátá část práce) seznamuje s výsledky analýzy statistických údajů z let 2005 až 2007 a analýzy případů vykázání v roce 2008 a je doplněna o čtyři případové studie. cs
dc.format cs
dc.format.extent 10305728 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject ohrožená osoba cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject státní orgány cs
dc.subject nevládní a neziskové organizace cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject threatened person en
dc.subject violent person en
dc.subject state authorities en
dc.subject non-governmental and non-profit organizations en
dc.subject legislation en
dc.title Domácí násilí jako sociálně patologický jev cs
dc.title.alternative Domestic violence as socially pathological phenomenon en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Forman, Vojtěch
dc.date.accepted 2009-05-13
dc.description.abstract-translated The topic of the diploma's thesis is domestic violence. The thesis is divided into five parts. The first part defines the concept of domestic violence, features fable about domestic violence, discusses the causes, characteristic symptoms and forms of this phenomenon and delineates the typical progression of violence in a family. The second chapter deals with the characterization of aggressors and victims, attention is devoted unfortunate form of violence among near - child victims. Ending second part reminds of fathers in situation of domestic violence. The third chapter provides security plan that forms practical advice to victims of violence between partners, sets out the main tasks of state authorities when dealing with domestic violence. Emphasis is placed on the activities of non-governmental and non-profit organizations. The third chapter signs possibilities of the prevention of this socially pathological phenomenon. The fourth part describes domestic violence in Czech system of law. Practical part (fifth chapter of work) informs with record analysises statistical datums from years 2005-2007 plus analysises cases expulsion in the year 2008 and is supplemented about four case studies. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015723
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
příkazská_2009_dp.pdfBlocked 9.828Mb PDF View/Open
příkazská_2009_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
příkazská_2009_op.doc 58.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account