Média a mládež

DSpace Repository

Language: English čeština 

Média a mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Šarmanová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-18T07:49:54Z
dc.date.available 2010-07-18T07:49:54Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10754
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání médií žáky studijního oboru Reprodukční grafik pro média. Obsahuje rozbor preferencí různých druhů médií v časovém kontextu, jejich souvislost se vzdělávacím procesem a rovněž jejich roli v naplňování volnočasových aktivit mladých lidí. Na vzorku žáků střední školy je zde prezentováno nazírání mladého člověka na média všeobecně s důrazem na obecně uznávané priority mládeže ve vztahu k dostupným médiím. Teoretická část podává stručný náhled na problematiku médií a období adolescence. Praktická část se věnuje výzkumu vztahu adolescentů k médiím, zkoumáním času tráveného kontaktem s médii, zejména pak práci s internetem. Struktura práce se opírá o kvantitativní výzkum, poznatky z literatury a mou pedagogickou praxi. cs
dc.format 60 s., 5 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 2861496 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject média cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject adolescent cs
dc.subject mediální gramotnost cs
dc.subject internet cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject mládež cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject media en
dc.subject communication en
dc.subject adolescent en
dc.subject media literacy en
dc.subject leisure en
dc.subject youth en
dc.subject education en
dc.title Média a mládež cs
dc.title.alternative Media and Youth en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kročková, Štefánia
dc.date.accepted 2009-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on issues of media students field of study graphic reproduction for the media. It contains an analysis of preferences for different types of media in the context of the time, their relationship with the educational process and their role in fulfilling leisure activities for young people. In a sample of secondary school pupils presented here is a young person's attitude to the media in general with emphasis on the generally accepted priorities of youth in relation to the available media. The theoretical part of the work gives a brief insight into the issues of media and adolescence period. The practical part deals with research related to media adolescents, examining the time spended in contact with the media, especially with the Internet. The structure of work is based on quantitative research, knowledge of literature and teaching experience of myself. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12243
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šarmanová_2009_bp.pdf 2.728Mb PDF View/Open
šarmanová_2009_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
šarmanová_2009_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account