Vliv rodinné výchovy a prostředí na vznik delikventního jednání a trestné činnosti jedince

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv rodinné výchovy a prostředí na vznik delikventního jednání a trestné činnosti jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Antoňů, Radek
dc.contributor.author Poděbradský, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:07:30Z
dc.date.available 2010-07-13T16:07:30Z
dc.date.issued 2005-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1094
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na rodinu jako výchovnou instituci, která má rozhodující vliv na vytváření osobnosti každého jedince. Práce měla za cíl poukázat na rodinné prostředí coby základního činitele při výchově. Popisuji zde poruchy funkce rodiny ve vztahu k trestné činnosti, zaměřuji se zejména na kriminalitu mládeže, trestnou činnost páchanou mladými jedinci. Dále charakterizuji strukturu Vězeňské služby ČR, samotný výkon trestu odnětí svobody a jeho realizaci v podmínkách vězeňství po stránce výchovné. Uvádím některé diferenciace programů zacházení s odsouzenými. Závěrečná část, jejímž obsahem je samotný výzkum, zkoumá rodinné prostředí, ze kterého jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody pocházejí. cs
dc.format 40 s. cs
dc.format.extent 280150 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Rodina cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject kriminalita mládeže cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject diferenciace odsouzených cs
dc.subject family en
dc.subject execution of an inprisonment en
dc.subject juvenilie delinquency en
dc.subject programme of treatment en
dc.subject differentiation of convicted offenders en
dc.title Vliv rodinné výchovy a prostředí na vznik delikventního jednání a trestné činnosti jedince cs
dc.title.alternative The effect of family education and environment on the creation of delinquent behaviour and criminality of individuals en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kraus, Blahoslav
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated This bachelor work has been focused on the family as an educational institution, which has got a dominant effect on the creation of personality of every individual. The objective of this work is to point out the family backround as the essential element participating in an education. On this pages I have described some family function breakdowns in relation to the criminal aktivity, I have been focused especially on juvenile delinquency, criminal activities commited by young persons. I have also described the structure of the Prison servise of CR, the execution of an imprisonment and its realisation under conditions of prison service and its educational aspects. I have been mentioned some differentiations of the programmes treating with convicted offenders. The final part comprises a research work. It investigates the family backround, which the convicted individuals come from. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2396
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
poděbradský_2006_bp.pdfBlocked 273.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account