Kontrola a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy Eurest, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kontrola a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy Eurest, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Porvazník, Ján
dc.contributor.author Kalábová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-18T14:08:50Z
dc.date.available 2010-07-18T14:08:50Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11276
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá jednou ze základních manažerských funkcí - funkcí kontroly. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. První obsahuje informace týkající se kontroly samotné, jejích druhů, funkcí, metod, průběhu kontrolního procesu či zásad efektivní kontroly. Praktická část je rozdělena na analytickou část a projekt. Analy-tická část představuje rozbor současné situace organizace, bližší informace o společnosti Eurest, s.r.o., její historii, zákaznících Jako metodický nástroj analytických postupů byl použit průzkum názorů a postojů pracovníků společnosti uskutečněný dotazníkovým šetřením. Nedostatky zjištěné v analytické části jsou dále rozpracovány v projektu. Na zá-věr jsou popsány návrhy na zlepšení současného stavu kontroly ve společnosti. cs
dc.format 92 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4029825 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kontrola cs
dc.subject funkce cs
dc.subject proces cs
dc.subject strategická kontrola cs
dc.subject operativní kontrola cs
dc.subject odchylka cs
dc.subject kritéria cs
dc.subject nápravné opatření cs
dc.subject audit cs
dc.subject controlling cs
dc.subject standardy cs
dc.subject Control en
dc.subject function en
dc.subject process en
dc.subject strategic control en
dc.subject operational control en
dc.subject deviation en
dc.subject criteria en
dc.subject cor-rective action en
dc.subject auditing en
dc.subject controlling en
dc.subject standards en
dc.title Kontrola a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy Eurest, s.r.o. cs
dc.title.alternative The control and its effect on the productivity increase of Eurest, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Coufal, Martin
dc.date.accepted 2010-05-25
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with one of the basic managerial functions - functions of control. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical parts. The first contains in-formation relating to the control itself, its types, functions, methods, during the inspection process or the principles of effective controls. The practical part is divided into an analyti-cal part of a project. The analytical part presents of an analysis of the current situation of the company, more information about Eurest, Ltd., its history, customers, As a metho-dological tool of analysis procedures were used with an attitude survey of employees car-ried out questionnaire survey. The shortcomings identified in the analysis are further elabo-rated in the project. Finally are described proposals to improve the current situation of con-trol in the company. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14759
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kalábová_2010_dp.pdf 3.843Mb PDF View/Open
kalábová_2010_vp.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open
kalábová_2010_op.pdf 1.337Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account