Cesty k rozvoji demokratické - multikulturní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Cesty k rozvoji demokratické - multikulturní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Murín, Jozef
dc.contributor.author Nagy, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-18T17:57:25Z
dc.date.available 2010-07-18T17:57:25Z
dc.date.issued 2009-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11362
dc.description.abstract Současná doba klade na vzdělávání nové, náročné požadavky. Česká republika a její populace není izolovaným ostrovem, zásadním způsobem se nás začínají dotýkat problémy evropského i globálního charakteru. Stále častěji jsme v běžném životě svědky nejrůznějších společenských tenzí a konfliktů, jsme konfrontováni s odlišnými názory, pohledy na svět, způsoby jednání, které se naší zkušenosti jeví jako nesrozumitelné, podivné, či dokonce nenormální a ?špatné?. Denně jsme vystavováni záplavě různých, mnohdy vzájemně si odporujících informací. Média na nás bez ustání chrlí fakta, různé interpretace, komentáře, názory, reklamní a propagačnínšoty, za nimiž stojí rozličná myšlenková východiska, odlišné předpoklady, různé záměry a cíle. Společnost produkuje tak obrovské množství poznatků, že je nad možnosti jedince podrobně sledovat vývoj byť i jedné vědní disciplíny, natož pak vývoj lidského vědění jako takového. A i kdyby to teoreticky dokázal,brzy by narazil na problém, že ?podložené? výsledky jedné teorie mohou být v rozporu se stejně přesvědčivě ?podloženými? výsledky teorie druhé. Sečteno a podtrženo: ještě nikdy nebylo tak problematické reflektovat a chápat svět, v němž žijeme, ještě nikdy nebylo tak obtížné rozumět sobě, svému okolí a vlastní úloze v něm. Tato práce by měla ukázat, že kulturní rozmanitost se v tomto světle jeví jako vysoce užitečný stav, jako příležitost k vzájemnému obohacování. Že multikulturní společnost je funkční tehdy,když příslušníci různých kulturních, náboženských, etnických a národnostních či zájmových skupin vcházejí do vzájemných kontaktů, vzájemně poznávají své odlišné hodnoty a způsoby života, vyměňují si poznatky a zkušenosti. Jinými slovy: využívají plně možností,které nabízí kulturní rozmanitost. cs
dc.format cs
dc.format.extent 624677 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kultura cs
dc.subject subkultura cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject pluralizmus cs
dc.subject migrace cs
dc.subject interkulturní vzdělávání cs
dc.subject culture en
dc.subject subculture en
dc.subject multiculturalism en
dc.subject pluralism en
dc.subject migration en
dc.subject intercultural education en
dc.title Cesty k rozvoji demokratické - multikulturní společnosti cs
dc.title.alternative Ways to development of a democratic - multicultural society en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mühlpachr, Pavel
dc.date.accepted 2010-01-13
dc.description.abstract-translated The present time sets new, challenging demands for education. The Czech Republic and the Czech population is not an isolated island. More and more significantly, we are becoming effected by European as well as global issues and problems. More and more frequently, we witness all sorts of social tensions and conflicts, we are confronted with differing opinions, world viewpoints, and ways of behavior, many of which may seem, viewed through our experience, incomprehensible, weird or even abnormal or ?wrong?. Daily, we are facing overload of many different, often clashing pieces of information. The media keep feeding us with facts, differing interpretations, comments, opinions, and commercials, based on differing ideological standpoints, differing assumptions, differing intentions and objectives. The society produces such huge amount of new findings that it is beyond and individual?s capacity to keep track with a single scientific field, let alone with the development of human knowledge as a whole. And even if, in theory, somebody managed to absorb the whole, he or she would soon face the fact that ?well-founded? findings of one theory may be in clash with equally ?well-founded? findings of another theory. In brief: never before has it been so difficult to reflect and comprehend the world we live in, never before has it been so difficult to understand one?s self, one?s environment and one?s role in the world. This paper hopes to demonstrate that with regard to the above-described situation, cultural diversity is highly useful as it provides opportunity for mutual enriching. Intercultural society works provided that members of different cultural,religious, ethnic and national or interest groups interact, learn about each other?s values and ways of life, exchange knowledge and experience. In other words: Multicultural society works when it makes full use of its cultural diversity. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015950
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
nagy_2010_dp.pdf 610.0Kb PDF View/Open
nagy_2010_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
nagy_2010_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account