Reprodukční zdraví a zdravý životní styl

DSpace Repository

Language: English čeština 

Reprodukční zdraví a zdravý životní styl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Helena
dc.contributor.author Sojová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:45:50Z
dc.date.available 2010-07-18T18:45:50Z
dc.date.issued 2010-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11457
dc.description.abstract Moje bakalářská práce na téma Reprodukční zdraví a zdravý životní styl se v teoretické části zaměřuje na definici reprodukčního a sexuálního zdraví, na determinanty zdraví. Zmíněna je zde reprodukční soustava ženy a muže, faktory ovlivňující reprodukční zdraví, pohlavní nemoci a nejčastější poruchy reprodukčního zdraví. Následně je zde zmíněno těhotenství, tj. vznik a průběh těhotenství, změny organismu u těhotné ženy a vývoj plodu v jednotlivých měsících. V neposlední řadě je v teoretické části zmíněn životní styl žen v průběhu těhotenství, který je zaměřen především na emoce a stres, spánek, stravu, pitný režim, tělesný pohyb, pravidelnou stolici a močení, alkohol, kouření a na sex v těhotenství. Praktická část práce je zaměřena na těhotné ženy, které očekávají jejich první dítě. Pomocí dotazníkového šetření je cílem zjistit věk současných mladých žen při jejich prvním těhotenství. Dále objasnit nejčastější důvody, které mohou vést u mladých párů k odkladu těhotenství na pozdější dobu, zjistit zdravotní a sociální situaci u žen před otěhotněním a nakonec podat přehled o možnostech sebepéče těhotných žen a zjistit, co všechno budoucí matky dělají pro své zdraví. cs
dc.format 88 cs
dc.format.extent 4619995 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reprodukce cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject těhotenství cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject reproduction en
dc.subject health en
dc.subject pregnancy en
dc.subject lifestyle en
dc.title Reprodukční zdraví a zdravý životní styl cs
dc.title.alternative Reproductive health and healthy lifestyle en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křemenová, Jana
dc.date.accepted 2010-06-22
dc.description.abstract-translated My bachelor work themed Reproductive health and healthy- life style in its theoretical part focused on definition of reproductive ans sexual health and on determiners health. Mentioned is here reproductive system of woman and man, factors influencing reproductive health, sexual- transmitted diseases and the most frequent disturbances of reproductive health. Subsequently is here mentioned pregnancy, it is rise and course of pregnancy, changes organism at gravid woman and foetus development in single months. Finally it describes women healthy- life style along pregnant focused on emotion and stress, sleep, healthy food, drinkable, exercise, regular stool and urination, alcohol, smoking and sex in pregnancy in its teoretic part. The practical part is focused on pregnant women, who are expect their fist baby and by the help of questionnaire inquiry is aim find out age of present- day young women at their first pregnancy. Futher clear up most frequent reason that may lead near young couple to delay pregnancy on later date, find out health and social situation near women pregravidic and in the end hand to view of possibilities of themselves- care of gravid women and find out what all incoming mothers do for their health. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 14164
dc.date.assigned 2010-01-15
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
sojová_2010_bp.pdf 4.405Mb PDF View/Open
sojová_2010_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
sojová_2010_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account