Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Struhařová, Kateřina cs
dc.contributor.author Felsinger, Marek cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T07:20:46Z
dc.date.available 2010-07-19T07:20:46Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12197
dc.description.abstract Předmětem mé diplomové práce je transformace účetní závěrky společnosti XY, s.r.o. se-stavené dle národní účetní legislativy na účetní závěrku sestavenou dle mezinárodního účetního standardu pro malé a střední podniky. Diplomová práce je rozdělena na teoretic-kou a praktickou část. V teoretické části je definována důležitost harmonizace účetnictví v důsledku globalizace lidských činností a vymezeny jednak plné mezinárodní účetní stan-dardy a ty jsou následně porovnány se standardem IFRS pro SME resp. s jeho oddíly. Pro potřeby přechodu je ještě v teoretické části charakterizována finanční analýza. Praktická část je věnována problematice transformace účetních výkazů. Jsou zde analyzovány jed-notlivé položky účetních výkazů a s nimi spojené činnosti, které jsou důležité pro správnou transformaci účetních výkazů. V praktické části je ještě obsažena projektová část. V pro-jektové části jsou vymezeny hlavní oddíly standardu IFRS pro SME, kterou jsou důležité pro adekvátní transformaci účetní závěrky. Dále je sestaven převodový můstek, který pře-vádí položky účetní závěrky dle národní účetní závěrky na položky dle mezinárodního účetního standardu pro malé a střední podniky. Na základě převodového můstku a prove-dených změn v souvislosti s IFRS pro SME jsou sestaveny finální účetní výkazy. Dopad přechodu na finanční situaci podniku je charakterizován sestavením finanční analýzy a určením hlavních změn v ukazatelích finanční analýzy. cs
dc.format 115 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2730242 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Mezinárodní účetní standard pro malé a střední podniky cs
dc.subject Mezinárodní účetní standardy cs
dc.subject Harmonizace účetnictví cs
dc.subject Standard cs
dc.subject transformace účetních výkazů cs
dc.subject oddíl cs
dc.subject International Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprise en
dc.subject International Financial Reporting Standards en
dc.subject Harmonization of Accounting en
dc.subject Transforming statements en
dc.subject Section en
dc.title Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. cs
dc.title.alternative Companies' XY s.r.o. accounting report transformation project to International financial reporting standards for small and medium companies. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva cs
dc.date.accepted 2010-05-31 cs
dc.description.abstract-translated Subject of my graduation theses is final accounts transformation of company XY, s.r.o. which is make up in compliance with account legislature on final accounts and this is make up according to international account standards for small and middle firms. Graduation theses is divided in the theoretical and the practical part. There is define im-portance account harmonization in consaquence globalization of human activity and there are delimitate of full international account standards which are coparing with IFRS stan-dards for SME (with his sections) in the theoretical part. There is charakterizing financial analysis for needs of changeover in the teoretical part yet. The practical part consists of problems of financial statement transformation. I am analy-sing individual entries of account sheets and activities here which it is joining with that. These activities are important for right transformation of account sheets. In the practical part there is the projection part yet. In the projection part there are delimitade the main divisions of standards IFRS for SME, which are important for adequate transformation of final accounts. In this projection part there is make up the transmissive bridge which is re-classify the entries of final accounts in compliance with national final accounts on entries in compliance with international account standards for small and middle firms. On the basis of transmissive bridge and on the alterations which were make in context of IFRS for SME are maked up final account sheets. Fall of changeover on company financial situation is characterized by make up of financial analysis and determination of main changes in indeces of financial analysis. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 15886
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
felsinger_2010_dp.pdf 2.603Mb PDF View/Open
felsinger_2010_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
felsinger_2010_op.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account