Analýza marketingového prostředí vybraného státního podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingového prostředí vybraného státního podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír
dc.contributor.author Kalčicová, Lada
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:46:10Z
dc.date.available 2010-07-19T09:46:10Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12448
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je analýzou marketingového prostředí SLL Janské Lázně, které vyu-žívají pro léčbu především přírodní léčivé zdroje a klimatické podmínky. Teoretická část se zabývá popisem vnějšího, blízkého a vnitřního prostředí. Dále nástroji analýzy marketingového prostředí, konkrétně SWOT, PEEST analýzou a Porterovým mo-delem konkurenčních sil. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na názor pacientů na kvalitu posky-tovaných služeb a vypracované výše uvedené analýzy doplněné o 4P marketingového mi-xu. Po provedených analýzách následují závěry a doporučení, které vedou k vyšší konku-rence schopnosti na trhu. cs
dc.format 67 s., 15 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2775464 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Marketingové prostředí cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject analýza cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurence schopnost cs
dc.subject Marketing environment en
dc.subject marketing mix analysis en
dc.subject competition en
dc.subject competition ability en
dc.title Analýza marketingového prostředí vybraného státního podniku cs
dc.title.alternative Marketing environment analysis from selected state enterprise en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozílek, Rostislav
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis is an analysis of marketing environment SLL Janské Lázně, which utilized alive, especially for the treatment of natural medicinal resources and climatic conditions. The theoretical part describes the external, internal, and the nearby environment. Further analysis tools marketing environment, namely the SWOT, PEEST analysis and Porter's competitive forces model. The practical part includes a questionnaire aimed at patients views on quality of service provided and prepared by the above analysis together with the 4P marketing mix. Fol-lowing the analysis carried out followed by conclusions and recommendations that lead to greater competitiveness of the market. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/104 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15413
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kalčicová_2010_bp.pdfBlocked 2.646Mb PDF View/Open
kalčicová_2010_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
kalčicová_2010_op.doc 61Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account