Sociální klima školní třídy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální klima školní třídy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doňková, Olga
dc.contributor.author Francová, Sylva
dc.date.accessioned 2010-07-19T12:23:52Z
dc.date.available 2010-07-19T12:23:52Z
dc.date.issued 2010-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12766
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou sociálního klimatu školní třídy. Teoretická část vychází z charakteristiky základních pojmů vztahujících se k dané problematice, jako prostředí, klima školy, klima výuky a třídy, sociální atmosféra, školní třída. Vzhledem k chápání pojmu klima jako jevu zpětnovazebního, se práce zabývá jednak faktory, které ovlivňují klima školní třídy, a to v rovině makroprostředí, regionu, lokálního prostředí a mikroprostředí školní třídy, a také faktory klimatem zpětně ovlivněnými, tzn. jaké má klima účinky. Dále se snaží zmapovat možnosti diagnostiky školního klimatu, přístupy, problémy, účel výzkumu školního klimatu a v závěru teoretické části uvádí některé metody zkoumání klimatu školní třídy a školy. V empirické části je zachycen průzkum prováděný u žáků ve dvou třídách běžných a jedné třídě speciální, který pomocí standardizovaného dotazníku My Class Inventory ověřuje formulované hypotézy vztahující se k aktuálnímu a preferovanému klimatu ve třídě v proměnných spokojenost, třenice, soutěživost, obtížnost a soudržnost. cs
dc.format 84 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 905076 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální klima školní třídy cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject sociální atmosféra cs
dc.subject škola cs
dc.subject školní třída cs
dc.subject faktory ovlivňující klima školní třídy cs
dc.subject učitel cs
dc.subject žák cs
dc.subject účinky klimatu školní třídy cs
dc.subject diagnostika školního klimatu cs
dc.subject přístupy cs
dc.subject problémy cs
dc.subject účel cs
dc.subject metody zkoumání školního klimatu cs
dc.subject třída běžná cs
dc.subject třída speciální cs
dc.subject dotazník MCI cs
dc.subject Social climate of a school class en
dc.subject environment en
dc.subject social athmosphere en
dc.subject school en
dc.subject school class en
dc.subject factors affecting climate of a school class en
dc.subject teacher en
dc.subject pupil en
dc.subject effects the climate of a school class en
dc.subject diagnostic of the school climate en
dc.subject different approach en
dc.subject problems en
dc.subject purpose en
dc.subject methods research of the school class climate en
dc.subject common school class en
dc.subject special school class en
dc.subject questionnaire MCI en
dc.title Sociální klima školní třídy cs
dc.title.alternative Social climate in school class en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Balík, Stanislav
dc.date.accepted 2010-05-11
dc.description.abstract-translated This work is regarding social climate of a school class. The theoretical part comes from characteristics of basic terms relating to the specific theme suck as environment, school climate, classroom and education climate, social athmosphere, school class. In regards to the term climate as na occurrence with feedback, the work is investigating factors that affect the school class climate nad that is on the level of macroenvironment, regional and local level and microenvironment of the school class and also factors influenced by feedback which means what effeets the climate has. Furthermore it trics to map diagnostic options of the school climate, different aproach, problems, the purpose of the to school climate research and at the end of the theoretical part it schows some research methods of the school class and school climate. The empiric part explains research carried out on pupils in two common school classes and a special one. This research done with a standardised questionnaire My Class Inventory confirms hypothetical theories relating to the actual and preferred class climate within variable satisfaction, friction, competitiveness, difficulties nad togetherness. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16623
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
francová_2010_dp.pdf 883.8Kb PDF View/Open
francová_2010_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
francová_2010_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account