Postoje veřejnosti k domácímu násilí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoje veřejnosti k domácímu násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Hrozek, Patrik
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:32:13Z
dc.date.available 2010-07-19T18:32:13Z
dc.date.issued 2010-04-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13119
dc.description.abstract Bakalářská práce vymezuje pojem domácí násilí, jeho znaky, formy a příčiny. Popisuje dva základní typy agresorů. Zabývá se možnostmi pomoci obětem domácího násilí, institutem vykázání, smyslem intervenčních center, popisuje bezpečnostní plán pro ohrožené osoby. Věnuje se jednotlivým mýtům provázejícím domácí násilí, které v naší společnosti ve velké míře převládají i do současné doby. Bakalářská práce se dále věnuje domácímu násilí páchanému na ženách, mužích, seniorech a dále syndromu CAN. Zvláštní kapitola je věnována možným zdravotním následkům, které se mohou rozvinout s domácím násilím. Jedná se zejména o popis Posttraumatické stresové poruchy a dále Stockholmského syndromu. Praktická část bakalářské práce porovnává, jaké byly postoje veřejnosti k domácímu násilí v roce 2006 a v roce 2010. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 677237 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Násilí cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject oběť cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject společné obydlí cs
dc.subject bezpečnostní plán cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject intervence cs
dc.subject Posttraumatická stresová porucha cs
dc.subject Stockholmský syndrom cs
dc.subject Violence en
dc.subject domestic violence en
dc.subject victim en
dc.subject violent person en
dc.subject common residence en
dc.subject security plan en
dc.subject deportation en
dc.subject intervention en
dc.subject Posttraumatic Stress Disorder en
dc.subject Stockholm syndrome en
dc.title Postoje veřejnosti k domácímu násilí cs
dc.title.alternative Attitudes of the public towards domestic violence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor work defines the term domestic violence, its features, forms and reasons. It describes two basic types of aggressors. It deals with the possibilities how to help the victims of domestic violence, the institute of deportation, the sense of the interventionist centres; it characterizes the security plan for endangered people. The work concerns with the individual myths accompanying domestic violence, which have prevailed to a large degree in our society till nowadays. The bachelor work deals with domestic violence committed against women, men, seniors and deals with syndrome CAN. There is a special chapter engaging in possible health consequences, which can be developed along with domestic violence. The description of the Posttraumatic Stress Disorder and Stockholm syndrome are mainly concerned. The practical part of the bachelor work compares the attitudes of the society to domestic violence in 2006 and in 2010. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17172
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
local.subject vykázání násilníka ze společného obydlí cs
local.subject eviction of perpetrators of domestic violence en


Files in this item

Files Size Format View
hrozek_2010_bp.pdf 661.3Kb PDF View/Open
hrozek_2010_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
hrozek_2010_op.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account