Sebepojetí v léčbě závislostí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sebepojetí v léčbě závislostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musilová, Marcela
dc.contributor.author Rečková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-19T22:24:41Z
dc.date.available 2010-07-19T22:24:41Z
dc.date.issued 2010-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13212
dc.description.abstract Diplomová práce Sebepojetí v léčbě závislostí se zabývá postojem člověka k sobě samotnému a významem tohoto vztahu, v oblasti vzniku patologických závislostí. Teoretická část přináší vysvětlení souvisejících pojmů a zmapování teoretických východisek, týkajících se tématu sebepojetí. Prezentované poznatky jsou růběžně aplikovány na problematiku uživatelů návykových látek, léčících z drogové závislosti v terapeutické komunitě. Praktická část zachycuje poznatky, získané v prostředí terapeutické komunity a zaměřuje se především na vznik sebepojetí a analýzu vlivů, formujících jeho vývoj. Výzkumná část zachycuje variabilní strategie a způsoby, jakými závislí zachází sami se sebou. Mapuje praktické dopady těchto specifických postojů a formou čtyř případových studií popisuje souvislosti mezi sebepojetím jedince a prožitkovou kvalitou života. Studie jsou ucelenými obrazy ze života toxikomanů a kromě narativních popisů jejich osobní historie prezentují to, jak improvizací léčebných strategií lze vztah jedince k sobě samému měnit a uzdravovat. Hlavním cílem diplomové práce je odkrývání souvislostí mezi postojem člověka k sobě samému a vznikem, vývojem a průběhem drogové závislosti. cs
dc.format 91 s. , 32 s. příloh cs
dc.format.extent 11090622 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sebepojetí cs
dc.subject závislost cs
dc.subject léčba sebevědomí cs
dc.subject sebehodnota cs
dc.subject sebedůvěra cs
dc.subject sebedestrukce cs
dc.subject sebereflexe cs
dc.subject identita cs
dc.subject self-concept en
dc.subject addiction en
dc.subject treatment of self-confidence en
dc.subject self-worth en
dc.subject self-esteem en
dc.subject self-destruction en
dc.subject self-reflection en
dc.subject identity en
dc.title Sebepojetí v léčbě závislostí cs
dc.title.alternative Self-Concept in Drug Addiction Treatment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řeháčková, Helena
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated Diploma thesis called Self-Concept in Drug Addiction Treatment deals with an addicted individual and his/her attitude towards themselves and the importance of such a relationship in the field of pathological addictions and their origin. The theoretical part provides an explanation of related terminology and maps theoretical bases, related to the topic of self-concept. The presented findings are continuously applied to the sphere of substance addicts who are being treated drug in a therapeutic community. The practical part records knowledge and findings gained in an environment of therapeutic community and focuses primarily on the emergence of self and analysis of the influences shaping its development. The research/empirical part illustrates the variables of the strategy and ways addicts treat themselves. This part also maps the practical implications of these actions and in the form of four case studies it describes the link between the individual's self-concept and experienced quality of life. Studies are holistic portraits of life of drug addicts and in addition to their own narrative descriptions of their personal history it also presents how improvised treatment strategies can improve the relationship of the individual to himself/herself, to change it and heal it. The main aim of the thesis is to uncover the relationship between an addict and an attitude to himself/herself and the emergence, development and course of drug addiction as such. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14040
dc.date.assigned 2010-01-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rečková_2010_dp.pdf 10.57Mb PDF View/Open
rečková_2010_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
rečková_2010_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account