Novodobá péče o seniory v rezidenčních zařízeních

DSpace Repository

Language: English čeština 

Novodobá péče o seniory v rezidenčních zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Vacková, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-20T17:55:40Z
dc.date.available 2010-07-20T17:55:40Z
dc.date.issued 2010-03-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14397
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce bylo zjistit, zda novodobý přístup k péči o seniory v rezidenčních zařízeních umožňuje aktivně a smysluplně prožít stáří dle jejich přání a potřeb. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy stáří a stárnutí, v krátkosti se zabývá historickým vývojem péče o staré lidi v rezidenčních zařízeních, zákonem o sociálních službách a také významem motivace k účasti na zábavně terapeutických činnostech. Dále se zabývá zábavně terapeutickými programy v rezidenčních zařízeních, jejich přípravou, podmínkami a konkrétními zábavně terapeutickými činnostmi a poukazuje na jejich důležitost a jako na nezbytnou součást novodobé péče. Metodologická část se zabývá přípravou a realizací empirického průzkumu spokojenosti obyvatel domova pro seniory s nabídkou aktivit, kdy byl zvolen strukturovaný rozhovor, zkoumání dokumentů (individuálních plánů respondentů) s následnou analýzou zjištěných výsledků. Novodobá péče o seniory v rezidenčních zařízeních sebou přináší celkový pohled na obyvatele domova pro seniory a to z biologického, fyziologického, i sociologického hlediska. Člověk nemá žít bez programu, protože bez programu, bez větších i menších cílů přestává být život životem. cs
dc.format 112 s. cs
dc.format.extent 15718525 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Novodobá péče cs
dc.subject institucionální péče cs
dc.subject rezidenční zařízení cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject motivace cs
dc.subject aktivizace seniorů cs
dc.subject terapeuticko-aktivizační programy cs
dc.subject Recent care en
dc.subject institutional care en
dc.subject residential establishment en
dc.subject the old age en
dc.subject aging en
dc.subject motivation en
dc.subject activation of aged persons en
dc.subject therapeutic-activating programs en
dc.title Novodobá péče o seniory v rezidenčních zařízeních cs
dc.title.alternative Modern care for the elderly in residential facilities en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated The presentated dissertation is concerned with detection if recent approach of care for aged persons in residential institutions enables them to live through their old age actively and meaningfully and in accordance with their desires and their needs. In the theoretic part, there are defined the basic concepts as the old-age and ageing process, in short it deals with the historical development of care of the elderly people in residential establishments, the law of social attendance and also with the relevance of motivation to participation in entertainment-oriented therapeutic activities. Furthermore, it concerns entertainment-oriented therapeutic programs in the residential establishments, their preparation, conditions and particular entertainment-oriented therapeutic activities and it points out their importance and presents them as an essential part of recent care. The methodological part goes into preparation and implementation of the empirical survey, showing the retirement homes?dwellers contentment with an offer of activities, where a structured interview was taken up, documents examination (the respondents' individual plans) with a subsequent analysis of the discovered issues. The recent care of aged persons in the residential establishments presents general view of the retirement homes? dwellers, and namely from biological, physiological and sociological point of view. People should not live without a program because without that, as well as without certain major or minor goals, life stops being life. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16920
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vacková_2010_dp.pdf 14.99Mb PDF View/Open
vacková_2010_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
vacková_2010_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account