Formování image jako nástroje marketingového řízení firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formování image jako nástroje marketingového řízení firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Jurášková, Olga
dc.date.accessioned 2010-07-20T18:23:42Z
dc.date.available 2010-07-20T18:23:42Z
dc.date.issued 2010-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14447
dc.description.abstract Vytváření pozitivní image značky, firmy, konkrétního produktu je v dnešní době vysokého konkurenčního boje základním předpokladem úspěchu a zachování dlouhodobé firemní prosperity. Pojem image se stává součástí manažerského rozhodování, marketingových a komunikačních plánů. Budování pozitivní image je strategickým cílem řady firem a organizací. Každá marketingově řízená firma má ve svých komunikačních plánech zahrnuty kroky, které mají vést k posilování její image. Otázkou zkoumání zůstává, co tvoří image, na čem ve firemním plánování, ve strategickém rozhodování skutečně záleží? Je formování image efektivním nástrojem vedoucím k plnění marketingových cílů? Je image marketingově řízena nebo vzniká jako "vedlejší" produkt marketingové komunikace? Je nástrojem řízení k vnější nebo i vnitřní veřejnosti? Těmito otázkami se zabývá předložená disertační práce. Cílem tezí je poskytnout metodologický postup tvorby disertační práce, formulovat cíle a hypotézy práce, definovat základní pojmy, uvést dílčí výstupy realizovaných marketingových výzkumů a popsat kroky směřující k dosažení cíle práce. Přínos disertační práce spočívá ve vytvoření modelu efektivního formování image jako nástroje marketingového řízení firem a organizací, který je aplikovatelný v praxi a který vychází ze zjištěných dat primárního výzkumu, znalosti firemního prostředí a názorů marketingových odborníků z praxe. cs
dc.format.extent 2204260 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject image cs
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject integrované marketingové komunikace cs
dc.subject kvalitativní marketingový výzkum cs
dc.subject kvantitativní marketingový výzkum cs
dc.subject firemní identita cs
dc.subject firemní strategie cs
dc.subject atributy image cs
dc.subject image en
dc.subject marketing management en
dc.subject integrated marketing communications en
dc.subject qualitative marketing research en
dc.subject quantitative marketing research en
dc.subject corporate identity en
dc.subject corporate strategy en
dc.subject image attributes en
dc.title Formování image jako nástroje marketingového řízení firmy cs
dc.title.alternative The formation image as a tool of corporate marketing management en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Gero, Štefan
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.date.accepted 2010-04-29
dc.description.abstract-translated Creating a positive brand image, company specific product in today's times of high competition in basic prerequisite for success and maintaining long-term business prosperity. The concept of image becomes part of managerial decision making, marketing and communication plans. Building a positive image is a strategic aim of numerous companies and organizations. Every company has a marketing-driven in their communication plans included steps intended to lead to the strengthening of its image. Examination question remains as to what constitutes the image to what the corporate planning, strategic decision-making in really matter? It is an effective tool for image formation, leading to the implementation of marketing objectives? Is image marketing or is managed as a "tied" product marketing communication? Is a management tool to the external or internal to the public? Those are the main questions in the thesis. The aim of the thesis is to provide a methodology creation thesis, formulate objectives and hypotheses of work, define basic concepts, sub-state outputs implemented marketing research and describe the steps to achieve the work. The contribution thesis is to create an effective model of image formation as a tool for marketing and corporate organizations, which is applicable in practice and is based on the identified primary research data, knowledge and views of your business environment marketing practitioners. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 17474
dc.date.assigned 2005-07-14


Files in this item

Files Size Format View
jurášková_2010_dp.pdf 2.102Mb PDF View/Open
jurášková_2010_vp.pdf 75.98Kb PDF View/Open
jurášková_2010_op.pdf 81.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account