Stalking jako fenomén současné společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stalking jako fenomén současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huňátová, Monika
dc.contributor.author Světnicová, Andrea
dc.date.accessioned 2012-03-09T20:33:58Z
dc.date.available 2012-03-09T20:33:58Z
dc.date.issued 2011-04-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16305
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Stalking jako fenomén současné společnosti? pojednává o zlovolném a úmyslném pronásledování a obtěžování jiné osoby, které pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Teoretická část práce se věnuje pojmu stalking a jeho časté navázání na domácí násilí, jeho průběhu, příčinám a možným následkům. Dále se zabývá možnostmi intervence v oblasti stalkingu a domácího násilí. Tento exkurz do problematiky stalkingu a domácího násilí je potřebný k pochopení jeho mechanismů a ke zkoumání v rámci empirické části. Dále je zde poukázán také vznik a činnost specializované skupiny na problematiku domácího násilí a stalkingu v Brně, která plní úkoly Policie České republiky na úseku odhalování trestné činnosti a přestupků, které mají znaky domácího násilí a stalkingu. V praktické části jsem usilovala o získání poznatků v oblasti počtu obětí domácího násilí a navazujícího stalkingu ve městě Brně a jejich zpracování, a to formou sběru dat a jejich následnou analýzou. V závěru výzkumné části podávám na základě získaných informací současnou situaci v Brně u obětí domácího násilí, které přešlo ve fenomén stalking a doporučení k zavedení určitých opatření a ?ideální? model ochrany před domácím násilím a navazujícím stalkingem. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 2615372 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject stalking cs
dc.subject oběť cs
dc.subject expartner cs
dc.subject Brno cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject interdisciplinární spolupráce cs
dc.subject naděje cs
dc.subject intervence cs
dc.subject statistiky cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject stalking en
dc.subject victim en
dc.subject expartner en
dc.subject Brno en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject help en
dc.subject interdisciplinary cooperation en
dc.subject hope en
dc.subject intervention en
dc.subject statistics en
dc.subject non-profit organizations en
dc.title Stalking jako fenomén současné společnosti cs
dc.title.alternative Stalking as phenomenon of contemporary society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křoustek, Antonín
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis "The stalking as the present phenomenon" deals with malevolent and deliberate persecution and harassment of another person, which then lowers the victim?s quality of life and threatens its security. The theoretical part of this thesis deals with the concept of stalking and its frequent follow-up to domestic violence, its course, causes and possible consequences. It also deals with the possibilities of intervention in stalking and domestic violence. This excursion into the issue of stalking and domestic violence is needed to understand its mechanisms and to explore the empirical part. It is also suggested here, the formation and activity of specialized group on issues of domestic violence and stalking in Brno, which performs the tasks of Police of the Czech Republic in the field of crime and misdemeanors detection that have the characteristics of domestic violence and stalking. In the empirical part, I aim at gaining a knowledge in the field of the number of victims of domestic violence and stalking in the city of Brno and its processing, namely through data collection and subsequent analysis. At the end of the research part I give, on the basis of the collected data, a conclusion in the current situation in Brno victims of domestic violence, which moved into the phenomenon of stalking, and recommendations for the implementation of certain measures and the "ideal" model of protection against domestic violence and stalking. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18567
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
světnicová_2011_bp.pdf 2.494Mb PDF View/Open
světnicová_2011_vp.pdf 39.13Kb PDF View/Open
světnicová_2011_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account