Aplikace systému kritických kontrolních bodů HACCP při výrobě pitné vody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace systému kritických kontrolních bodů HACCP při výrobě pitné vody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sukop, Svatopluk
dc.contributor.author Baný, Jaroslav
dc.date.accessioned 2012-03-10T01:43:54Z
dc.date.available 2012-03-10T01:43:54Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16739
dc.description.abstract Diplomová práce na téma ?Aplikace systému kritických kontrolních bodů HACCP při výrobě pitné vody? se zabývá základní charakteristikou vody, základními legislativními regulativy v oblasti pitné vody a pojmy v oblasti pitné vody. Dále se zabývá analýzou rizika, zejména metodou kontrolních kritických bodů HACCP, kdy pojednává o principu a legislativě. Taktéž se stručně věnuje projektu WaterRisk. V praktické části se diplomová práce věnuje Úpravně vody v Koryčanech. Je zde proveden popis úpravny vody, povodí a technologie. Cílem diplomové práce je provést analýzu rizik a to metodou kritických kontrolních bodů HACCP, která je provedena v praktické části. Při této analýze je postupováno dle metodiky k HACCP, kdy je zde vymezena výrobní činnost, sestaven výrobní diagram, stanoveny kritické kontrolní body, kontrolní verifikační bod a stanoveny nápravná opatření pro kritické kontrolní body. Analýza je provedena pro každou technologickou část zvlášť, kdy každá část má své zhodnocení, ale v závěru jsou prezentovány vý-sledky komplexně. V závěrečné části uvádím doporučení ke zvýšení bezpečnosti vyráběné pitné vody a také celkové shrnutí diplomové práce. V přílohách jsou uvedeny rozbory vody za rok 2010 a návrh kontrolního listu pro kritické kontrolní body a kontrolní verifikační bod. cs
dc.format 93 s, 12 tab, 16 obr, 3 příl cs
dc.format.extent 12325418 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject voda cs
dc.subject HACCP cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject úpravna vody cs
dc.subject water en
dc.subject HACCP en
dc.subject risk analysis en
dc.subject water treatment plant en
dc.title Aplikace systému kritických kontrolních bodů HACCP při výrobě pitné vody cs
dc.title.alternative HACCP Application during Drinking Water Production en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Houser, Josef
dc.date.accepted 2011-06-27
dc.description.abstract-translated Diploma thesis topic - Application of HACCP critical control points system during drinking water production, deals with the basic characteristic of water, basic legislative regulations in the area of drinking water and terms in the area of drinking water. Further, the diploma thesis deals with risk analysis, particularly with the method of HACCP critical control points while discussing principle and legislation. There is also briefly dealt with WaterRisk project. The practical part of diploma thesis deals with a water treatment plant in Koryčany. There is description of the water treatment plant, river basin and technology. Objective of diploma thesis is to carry out risk analysis while using the method of HACCP critical control points, which is performed in the practical part. During the analysis, the HACCP methodology is used, in which productive activity is defined, production diagram is drawn, critical control points and control verification point assessed and remedy set for critical control points. The analysis is carried out for each technological part separately, where after each part an evaluation is made and in the closing part results are presented in complex. There are recommendations to increase the safety of drinking water production and also an overall summarization of diploma thesis. In appendices there are water analysis for 2010 and control sheet draft for critical control points and control verification point. en
dc.description.department Ústav chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/199 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení technologických rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 22323
dc.date.assigned 2011-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
baný_2011_dp.pdf 11.75Mb PDF View/Open
baný_2011_vp.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open
baný_2011_op.doc 101.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account