Profesní kompetence sociálních pracovníků v domově pro seniory.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Profesní kompetence sociálních pracovníků v domově pro seniory.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Kubicová, Hana
dc.date.accessioned 2012-03-10T02:04:38Z
dc.date.available 2012-03-10T02:04:38Z
dc.date.issued 2011-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16777
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá popisem využití kompetencí v práci sociálních pracovníků v domově se zvláštním režimem. Teoretická část obsahuje kapitoly, které objasňují pojmy sociální práce a sociální pracovník, ukotvení této profese v legislativě České republiky. Další kapitola přináší přehled fyzických, psychických a sociálních změn, které se objevují ve stáří. Podrobněji se tato práce zabývá popisem problémů, které souvisí s demencí. Starý člověk postižený demencí často potřebuje péči, kterou mu může nabídnout jen instituce. Přehled sociálních služeb a podrobnější popis péče, která je poskytována v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem je čtenáři představena v další z kapitol teoretické části. Poslední kapitola teoretické části informuje o kompetencích, které musí sociální pracovník mít, aby mohl vykonávat svou profesi. Praktická část obsahuje dotazníkový průzkum zaměřený na využití kompetencí sociálního pracovníka v péči o klienty na zvláštním režimu. Z dotazníku vyplynulo, že si sociální pracovníci uvědomují své kompetence, získávají je v průběhu přípravy na povolání. Avšak práce je převážně zaměřena na administrativu a manipulaci s financemi klientů a na klienty samé a jejich rodiny zůstává pracovníkům jen velmi málo času. cs
dc.format 64 s. (126 065 znaků). cs
dc.format.extent 1740775 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Profesní kompetence cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject senioři cs
dc.subject institucionální péče cs
dc.subject Alzheimerova choroba cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject sociální poradenství cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject Professional competencies en
dc.subject social worker en
dc.subject retirement home en
dc.subject social services en
dc.subject seniors en
dc.subject institutional care en
dc.subject Alzheimer's disease en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject social consultancy en
dc.subject communication en
dc.title Profesní kompetence sociálních pracovníků v domově pro seniory. cs
dc.title.alternative Proffessional competence of social workers in retirement homes. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated The Bachelor?s Thesis describes the use of competences in the work of social workers in the home with special regime. The Theoretical Part consists of chapters on explanation of the notions of the social work and the social worker as well as the Czech legislation concerning this profession. The next chapter presents an overview of physical, psychological and social changes associated with the old age, specifically problems with dementia. The senior affected by dementia often needs care that only an institution can provide. Other chapters offer an overview of social services and a more detailed description of care provided by retirement homes and homes with special regime. The last chapter of the Theoretical Part is on competences necessary for the social worker to be able to carry out their work. The Practical Part contains a questionnaire survey focusing on the use of competences in the work of social workers in the home with special regime. The survey has shown that social workers are aware of their competences and they acquire them through the educational process in the preparation for the job. However, their work is mainly focused on administration and financial matters concerning the clients, and little time is left for the actual work with and for the clients and their families. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18112
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject social workers en


Files in this item

Files Size Format View
kubicová_2011_bp.pdf 1.660Mb PDF View/Open
kubicová_2011_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open
kubicová_2011_op.pdf 352.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account