Finanční analýza firmy GEOSTAV, s.r.o. v letech 1999 - 2004

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza firmy GEOSTAV, s.r.o. v letech 1999 - 2004

Show simple item record

dc.contributor.advisor Remeš, Daniel
dc.contributor.author Pítr, Dušan
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:21:26Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1749
dc.description.abstract Tato bakalářská práce prezentuje výsledky finanční analýzy podniku GEOSTAV, s.r.o Cílem této práce bylo poskytnout informace o celkové finanční situaci podniku, o jejím vývoji v letech 1999 - 2004 a pokusit se navrhnout určitá opatření pro zlepšení výchozího stavu. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány zdroje, účel, postu-py a metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje stručné představení firmy, její zamě-ření a strategii. Následuje vypracování finanční analýzy složené z absolutních, rozdílových, poměrových a souhrnných ukazatelů a jejich srovnání v časové řadě, s doporučenými hod-notami a hodnotami konkurence. Závěrečná část pak obsahuje zhodnocení zjištěných vý-sledků včetně návrhů a doporučení pro další činnost podniku. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 2364041 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject ukazatele rentability cs
dc.subject ukazatele likvidity cs
dc.subject ukazatele zadluženosti cs
dc.subject ukazatele aktivity cs
dc.subject Ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject net working cupital en
dc.subject profitability ratios en
dc.subject liquidity ratios en
dc.subject debt ratios en
dc.subject aktivity ratios en
dc.subject economic value added en
dc.title Finanční analýza firmy GEOSTAV, s.r.o. v letech 1999 - 2004 cs
dc.title.alternative Financial analysis of the company GEOSTAV, Ltd. since 1999 to 2004 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šimonovská, Jana
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated This bachelor work presents results of a financial analysis of the company GEOSTAV, Ltd. The purpose of this work was giving information about all financial situation of the com-pany, about its development in years 1999 - 2004 and trying to suggest some specific pre-caution for improving the initial situation. The work is devided into two parts. In the theo-retic part sources, a purpose, processes and methods of a financial analysis are described. The analytical part includes a short introduction of the company, along with an outline of its production orientation and company strategy. Then follows a financial analysis con-sisting of the examination of absolute, differential, proportional and aggregate indexes. Make their comprison in time seires, with recommended values and values of competition. Final part contains valorizing of finding results inclusiv of proposals and recommandations for next company activities. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4201
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pítr_2006_bp.pdfBlocked 2.254Mb PDF View/Open
pítr_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
pítr_2006_op.pdf 69.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account