Hra a hračka v životě dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hra a hračka v životě dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Opatrný, Pavel cs
dc.contributor.author Borýsková, Dana cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T12:58:40Z
dc.date.available 2012-03-11T12:58:40Z
dc.date.issued 2011-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18233
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou hry a hračky v životě dítěte, které navštěvuje mateřskou školu. Na základě poznatků z odborné literatury je zpracována teoretická část, ve které se snažím shrnout nejdůležitější poznatky o hře a hračce. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na dětství jako životní období, které vymezuje vývoj člověka právě v tomto období. Druhá kapitola dává příležitost seznámit se s hrou a jejím významem, historií, tříděním a také její charakteristikou v jednotlivých vývojových obdobích dítěte. Tře-tí kapitola je věnována hračce. Opět se snažím seznámit s její historií a také s tím, jaká by hračka měla být. Přibližuji zásady, kterých bychom se měli držet při jejím výběru, a charak-terizuji hračky, které se objevují v jednotlivých vývojových obdobích. Poslední kapitola se věnuje tomu, jaké místo zaujímá hra a hračka v mateřské škole. Výzkumná část popisuje realizaci kvalitativního výzkumu ve vybrané mateřské škole. Jejím cílem je analyzovat herní činnost dětí předškolního věku v rámci spontánní hry. Analýza je zaměřena na jednotlivé typy her a na hračky, které se v dětské herní činnosti budou objevovat. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 1668309 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject vývoj dítěte cs
dc.subject dětství cs
dc.subject hra cs
dc.subject hračka cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject pozorování cs
dc.subject interview cs
dc.subject child development en
dc.subject childhood en
dc.subject games en
dc.subject toys en
dc.subject kindergarten en
dc.subject qualitative research en
dc.subject observation en
dc.subject interviews en
dc.title Hra a hračka v životě dítěte cs
dc.title.alternative Game and toy in a child's life en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zajitzová, Eliška cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is concerned with games and toys in a child's life, which the visitor is a parent-school. The theoretical part, in which I am trying to summarize the key findings about games and toys, is based on findings from scholarly literature. The theoretical part is divided into four chapters.The first chapter focuses on childhood as a life term, which defines the evolution of man is in this period.The second chapter gives an opportunity to familiarize with the game and its significance, history, classification, and its characteristics at different stages of the child. The third chapter is devoted to the toy. Again, I am trying to acquaint with its history and with what the toy should be like. I am introducing principles which we should look at when choosing a toy and again I am describing toys which appear in each period of children's life. The last chapter looks at what role the game and the toy plays in kindergarten. The research section describes the implementation of qualitative research in a selected kindergarten. Its aim is to analyze the gaming activities of preschool children in the course of the game. The analysis focuses on the different types of games and toys in chil-dren's gaming activities will emerge. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19310
dc.date.assigned 2011-01-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
borýsková_2011_dp.pdf 1.591Mb PDF View/Open
borýsková_2011_vp.zip 15.02Kb Unknown View/Open
borýsková_2011_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account