Agresivní chování mezi uživateli drog

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Agresivní chování mezi uživateli drog

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahradník, Jan
dc.contributor.author Klabal, Radovan
dc.date.accessioned 2013-10-03T23:22:30Z
dc.date.available 2013-10-03T23:22:30Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18734
dc.description.abstract Práce se zabývá agresivním chováním mezi partnery - uživateli drog. V teoretické části autor vymezuje základní pojmy související s agresí. Dále se věnuje příčinám a druhům agresivního chování, domácímu násilí a konkrétním dopadům užívání návykových látek. Ve výzkumné části zkoumá autor pomocí dotazníkového šetření, zda dle subjektivních názorů respondentek existuje vzájemná korelace mezi užíváním nelegálních drog a agresivním chováním jejich partnerů. Autor dále zjišťuje, zda měly ženy vztah s více agresivními partnery - uživateli drog, zda je agresivní chování partnera důvodem k rozchodu s ním, s jakými druhy agresivního chování se ženy setkávají nejčastěji, genezi partnerovy agrese a reakce žen na ni. cs
dc.format 101 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 1680483 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivní chování cs
dc.subject násilí cs
dc.subject droga cs
dc.subject aggression en
dc.subject aggressive behavior en
dc.subject violence en
dc.subject drug en
dc.title Agresivní chování mezi uživateli drog cs
dc.title.alternative Aggressive Behavior among Drug Users en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Balvín, Jaroslav
dc.date.accepted 2012-05-29
dc.description.abstract-translated This thesis deals with agresive behavior between partners - drug users. In the theoretical part author defines basic concepts related to aggression. It also discusses causes and types of aggressive behavior, domestic violence and specific effects of using addictive substances. In the research author explores with survey, if there is according to the subjective opinions of respondents correlation between illicit drug use and aggressive behavior of their partners. Then author finds whether women were in more relationship with aggressive partners - drug users, whether the aggressive behavior of a partner is a reason to break with him, what kinds of aggressive behavior women face most often, genesis of their partner's aggression and women's reactions to it. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 24911
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-25


Files in this item

Files Size Format View
klabal_2012_dp.pdf 1.602Mb PDF View/Open
klabal_2012_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
klabal_2012_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account