Alkohol, kouření a životní styl mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Alkohol, kouření a životní styl mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraus, Blahoslav cs
dc.contributor.author Vrábel, Milan cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T01:05:06Z
dc.date.available 2013-10-04T01:05:06Z
dc.date.issued 2010-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18881
dc.description.abstract VRÁBEL, Milan. Alkohol, kouření a životní styl mládeže: diplomová práce, Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012. Předložená diplomová práce rozpracovává aktuální téma ?Alkohol, kouření a životní styl mládeže?. Užívání drog představuje celospolečenský problém s negativními důsledky na zdraví a kvalitu života zejména mládeže. Dospívající z různých důvodů řeší studijní a životní situace užíváním alkoholu a kouřením, snadněji přijímají rizikový způsob života, který následně ovlivňuje i volbu životního stylu. Cílem diplomové práce je analýza dvou sociálně patologických jevů, tj. užívání alkoholu a kouření cigaret, rozbor jejich důsledků u věkové skupiny mládeže, zmapování situace v užívání legálních návykových látek mládeží na školách a posouzení jejich vlivu na důležité složky životního stylu. V empirické části práce, jako hlavní metoda zkoumání, bylo použito dotazníkové šetření u žáků základních škol a studentů gymnázia. Získaná data byla porovnána s výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) a dřívějšími výzkumy. Zjištěné skutečnosti a doporučení autora DP mohou školy využít k posouzení účinnosti realizovaných školních preventivních programů a poskytnout důležité informace rodičům o vlivu rodinného prostředí a výchovy na volbu zdravého životního stylu jejich potomky. cs
dc.format 122 s. (199 549 znaků) cs
dc.format.extent 780767 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Alkohol cs
dc.subject alkoholické nápoje cs
dc.subject etanol cs
dc.subject kouření cigaret cs
dc.subject legální drogy cs
dc.subject mládež cs
dc.subject nikotin cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject tabák cs
dc.subject tabákové výrobky cs
dc.subject životní způsob a životní styl cs
dc.subject Alcohol en
dc.subject alcoholic drinks en
dc.subject ethanol en
dc.subject smoking cigarettes en
dc.subject legal drugs en
dc.subject young generation en
dc.subject nicotine en
dc.subject primary prevention en
dc.subject risky behaviour en
dc.subject tobacco en
dc.subject tobacco products en
dc.subject lifestyle en
dc.title Alkohol, kouření a životní styl mládeže cs
dc.title.alternative Alcohol, Smoking and Lifestyle of Youth en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr cs
dc.date.accepted 2012-05-17 cs
dc.description.abstract-translated VRÁBEL, Milan. Alcohol, Smoking and Lifestyle of Young Generation: thesis, Brno: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Institute of Interdisciplinarity Studies Brno, 2012. This thesis elaborates on the topical issue ?Alcohol, Smoking and Lifestyle of Young Generation?. Drugs represent a society-wide problem with a negative impact on health and life quality of people, especially young generation. Adolescents often solve personal or school-related problems by means of alcohol consumption and smoking; they accept a risky way of life which subsequently influences the choice of their lifestyle. The aim of the thesis is the analysis of two pathological phenomena, i.e. misuse of alcohol and smoking cigarettes as well as the analysis of their impact on young generation. The thesis also maps the situation concerning the use of legal addictive substances in schools and assesses their impact on important aspects of a lifestyle. In the empirical part of the thesis, the main method employed was collecting data from pupils from elementary schools and students from a grammar school by means of a questionnaire. The acquired data were compared with the results of the European school survey ESPAD and earlier surveys. The thesis findings and author?s recommendations can be used by schools to evaluate the efficiency of school prevention programs and they can as well provide parents with important information on the impact of a family background and upbringing on their children?s choice of a lifestyle. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25396
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-03-19 cs


Files in this item

Files Size Format View
vrábel_2012_dp.pdf 762.4Kb PDF View/Open
vrábel_2012_vp.pdf 130.2Kb PDF View/Open
vrábel_2012_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account