Sociálně-právní ochrana dětí v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně-právní ochrana dětí v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Šiplová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:15:56Z
dc.date.available 2010-07-14T00:15:56Z
dc.date.issued 2006-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1895
dc.description.abstract Ve své práci se za bývám sociálně-právní ochranou dětí v ČR, se zaměřením na náhradní rodinnou péči. Dítě potřebuje pro zdravý tělesný a duševní vývoj nejen zabezpečení základních životních potřeb a soustavnou péči, ale i láskyplnou výchovu, pocit bezpečí a jistoty, vědomí, že je milováno. Náhradní rodinná péče se uskutečňuje v nové rodině nebo v tak uspořádané malé skupině, která se rodinnému systému co nejvíc přibližuje. Existují dvě hlavní formy náhradní rodinné péče a to péče pěstounská a osvojení. Umístění dítěte do některého náhradního typu rodinné péče je z hlediska kvality života a vývoje dítěte zcela zásadní zásah, ke kterému by mělo být přikročeno po vyčerpání všech pokusů o podporu a renovaci původní biologické rodiny. Vzhledem k tomu, že okolnosti života dítěte v obtížné rodinné situaci mohou být velice nepřehledné komplikované, je třeba, aby sociální pracovník měl možnost a všechny potřebné nástroje a dovednosti k pečlivému a úplnému vyhodnocení případu dítěte v péči. Včasně a správně provedené vyhodnocení případu dítěte je zásadním momentem pro jeho další život. cs
dc.format cs
dc.format.extent 423914 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Rodina cs
dc.subject Základní funkce rodiny cs
dc.subject Náhradní rodinná péče. Pěstounská péče cs
dc.subject Osvojení cs
dc.subject Profesionální pěstounská péče cs
dc.subject Sociální pracovník cs
dc.subject Sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject Family en
dc.subject Basic function of the family en
dc.subject Surrogate family en
dc.subject Foster care en
dc.subject Adoption en
dc.subject Professional foster care en
dc.subject Welfare Office en
dc.subject Social-law protection for childrens en
dc.title Sociálně-právní ochrana dětí v ČR cs
dc.title.alternative Social - law protection for childrens in Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated In my work I am engaged in social - law protection for childrens in Czech Republic, with a view to surrogate family care. Child needs for healthy physical and mental development not only security of basic life needs and systematic care, but also loving kindness care and education, feeling of safety and certainty, awareness of beány loved. Surrogate family care is realized in new family or in such organized small group, which mount to family life. There are two main forms of surrogate family care, namely foster care and adoption. Place child to certain formo f surrogate family care is in term of duality of life and development of this child absolutly radical intervention. This radical intervention should be used after trying all attempts to support and renovace primary biological family. Since that, circumstances of child's life in difficult family situation can be very unnoticed complicated, it is necessary for welfare officer to be in a positron and have all necessary tools and skills for careful and komplete interpretation of the child's case. Early and right made interpretation of the child's case is fundamental moment for the rest of his life. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1001183
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
šiplová_2006_bp.pdfBlocked 413.9Kb PDF View/Open
šiplová_2006_vp.doc 48.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account