Efektivita primární prevence rizikového chování u studentů středních škol v Uherskohradišťském okrese

DSpace Repository

Language: English čeština 

Efektivita primární prevence rizikového chování u studentů středních škol v Uherskohradišťském okrese

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Šilhavá, Renáta
dc.date.accessioned 2013-10-04T11:00:51Z
dc.date.available 2013-10-04T11:00:51Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19553
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá efektivitou primární prevence u středoškolských stu-dentů v Uherskohradišťském okrese, resp. na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré město. Nejdříve se zaměřuje na období střední školy z hlediska věku, tzn. na nelehké ob-dobí adolescence a změny, které s ním souvisí. Pokud tyto změny a vývojové úkoly mladý člověk nezvládne, hrozí mu, že se začne chovat rizikově. Téma rizikového chováni je spo-jeno s prevencí, která by mu měla předcházet, ale bohužel ne vždy je úspěšná. V současné době je nejrozšířenější kouření tabáku, proto je v této práci právě tomuto rizikovému cho-váni věnováno nejvíce prostoru. Možnými příčinami vzniku rizikového chování, nebo-li faktory rizikového chování, jsou rodina, vrstevníci, škola a masmédia. Nejdůležitějšími faktory, a také nejvíce rozpracovanými, jsou zde rodina a škola a právě o jejich zachycení se snaží praktická část diplomové práce. Cílem práce je zkoumání účinnosti primární prevence zaměřené na kouření tabáku. Tato problematika je zkoumána jak z pohledu středoškolských studentů, tak i z pohledu školního metodika prevence, což poskytuje ucelený obraz současné situace. Proto i výzkum je rozložen do dvou částí. První část se zabývá stře-doškolskými studenty, jejich názory na potřebnost primární prevence, jejich vztahem k tabákovým výrobkům Druhá část je zaměřena na školní metodičku prevence, její zku-šenosti a názory na účinnost prevence na dané škole, a také její vidění reálného stavu míry kouření tabáku na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město. cs
dc.format 95 cs
dc.format.extent 2325162 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Adolescence cs
dc.subject vývojové úkoly adolescence cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject primární prevence rizikového chování cs
dc.subject závislost na tabáku cs
dc.subject faktory rizikového chování cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject Adolescence en
dc.subject developmental task of adolescence en
dc.subject risk behaviour en
dc.subject primary prevention of risk behaviour en
dc.subject tobacco addiction en
dc.subject factors of risk behaviour en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.title Efektivita primární prevence rizikového chování u studentů středních škol v Uherskohradišťském okrese cs
dc.title.alternative Effectiveness of Risk Behaviour Prevention in High School Students in Uherské Hradiště District en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kitliňská, Jana
dc.date.accepted 2012-05-28
dc.description.abstract-translated This diploma thesis researching the Effectiveness of Risk Behaviour Prevention at High School Students in Uherské Hradiště District, respectively at the Střední Odborná škola a Gymnázium Staré Město. First it is focused on the high school period in terms of age, that means the difficult period of adolescence and changes associated with it. If these changes and developmental tasks are not handled by youth , it can be the starter for risk behav-ior. Topic of risk behavior is associated with prevention, which should be preceding it, but unfortunately is not always successful. Currently, the most extended risk behavior is to-bacco smoke, therefore the most space in this work is dedicated to this risk behav-iour. Possible causes or factors of risk behavior formation are family, peers, school and mass media. The most important factors, and also the most elaborated, there are family and school and just about to capture them is the practical part of this diploma thesis. The goal of this thesis is to examine the effectiveness of primary prevention aimed at tobacco smoking. This issue is examined from the perspective of high school students and from the perspective of school prevention worker, as it provides a comprehensive picture of the current situation. Therefore, research is divided into two parts. The first part deals with the high school students, their views on the need of primary prevention and their relationship to tobacco products, The second part is focused on school prevention worker, her experiences and views on the effectiveness of prevention at the school, and her vision of the real state of the smoking tobacco in the Střední odborná škola a Gym-názium Staré Město. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 25070
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-25
local.subject prevence sociálně patologických jevů cs
local.subject středoškolští studenti cs
local.subject Uherské Hradiště (Česko : oblast)) cs
local.subject pathological social phenomena prevention en
local.subject secondary school students en
local.subject Uherské Hradiště Region (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
šilhavá_2012_dp.pdf 2.217Mb PDF View/Open
šilhavá_2012_vp.zip 15.70Kb Unknown View/Open
šilhavá_2012_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account