Pracovní zařazení odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pracovní zařazení odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Fučík, Petr
dc.date.accessioned 2013-10-06T01:12:06Z
dc.date.available 2013-10-06T01:12:06Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19759
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na téma Pracovní zařazení odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Cílem bakalářské práce je analýza a vliv společenských sociálních aspektů na možnosti pracovního zařazení vězněných osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Zjistit faktory, které ovlivňují současnou, velmi nízkou nabídku pracovních příležitostí pro vězněné osoby jak ze strany státu na straně jedné, tak i soukromých subjektů na straně druhé. V teoretické části bakalářské práce označit možnosti pracovních příležitostí pro vězněné osoby, popsat jejich využitelnost k pracovnímu zařazení při akceptování zákonných norem, zejména při zařazení do práce mimo věznici. Uvést srovnání pracovního využití mezi pracovními možnostmi věznic a nabídkou soukromých subjektů jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak pro obviněné ve výkonu vazby. Souvisejícím prvkem bakalářské práce je analýza možností pracovního zařazení odsouzených toxikomanů. Praktická část je zaměřena na průvodní negativní jevy pracovně zařazených vězňů, důvody vzniku a jejich příčiny, které navozují osobnostní selhání jedince. Metodologie zkoumání zajišťují kvalitativní průzkumné metody nestrukturované pozorování a polostrukturovaný rozhovor, analyzuji nasbírané informace, vyhodnocuji jejich hodnotu, provádím rozbor výzkumného pojetí a stanovuji hypotézu. cs
dc.format 52 cs
dc.format.extent 493620 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Koncepce rozvoje vězeňství cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject výkon vazby cs
dc.subject formy zacházení cs
dc.subject pracovní zařazení vězňů cs
dc.subject profilace věznice cs
dc.subject věznice s dozorem cs
dc.subject věznice s ostrahou cs
dc.subject odborná komise cs
dc.subject specializované oddělení cs
dc.subject Concept development of the prison en
dc.subject imprisonment en
dc.subject custody en
dc.subject forms of treatment en
dc.subject job title prisoners en
dc.subject prison profiling en
dc.subject prison supervision en
dc.subject prison guards en
dc.subject the expert commission en
dc.subject specialized department en
dc.title Pracovní zařazení odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody cs
dc.title.alternative Job Classification of Convicted People in Prison en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on job classification of convicts in prison. The aim of the thesis is an analysis of social influence and social aspects of working on the possibility of inclusion of prisoners in custody and imprisonment. Identify factors that affect the current, very low offer employment opportunities for prisoners as part of the state on the one hand and priváte entitieson the other. In the theoretical part of the thesis identify employment opportunities for prisoners, to describe their applicability to the work include the acceptance of legal norms, especially when put into work outside the prison. Provide a comparison between the use of the work of prisons and work opportunities offer private parties for prisoners serving a sentence of imprisonment for the accused in custody. A related element of the thesis is to analyze the possible redeployment of convicted drug addicts. The practical part is focused on the negative phenomena accompanying the study included prisoners of reasons and causes that evoke the personality of an individual failure. The methodology provides a qualitative exploratory research method unstructured observation and semi-structured interview, analyze the collected information to evaluate their value, we perform an analysis of the research concept and I establish the hypothesis en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23464
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-04-25
local.subject zaměstnávání vězňů cs
local.subject práce vězňů cs
local.subject convict labor en
local.subject employing of convicts en
local.subject prisoner work en


Files in this item

Files Size Format View
fučík_2012_bp.pdf 482.0Kb PDF View/Open
fučík_2012_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
fučík_2012_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account