Vliv změny stupně demence a typu poskytované péče na psychickou zátěž pečujících v Domově se zvláštním režimem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv změny stupně demence a typu poskytované péče na psychickou zátěž pečujících v Domově se zvláštním režimem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Horková, Lenka
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:08:25Z
dc.date.available 2013-10-06T02:08:25Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19866
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem změny stupně demence a typu poskytované péče na psychickou zátěž pečujících v domově se zvláštním režimem. Teoretická část objasňuje pojmy týkající se rezidenčních služeb, jako jsou legislativní rámec, domov se zvláštním režimem, pracovníci v přímé péči a struktura zaměstnanců v přímé péči. Další kapitola přináší přehled typů a příznaků u demencí, stádia demencí, restriktivní opatření a vyjasnění pojmu omezení způsobilosti k právním úkonům. Kapitola obsahuje také testy profesionální hodnotící testy kognitivních funkcí (stupně demence). Demence je v počátečním stádiu obtížně laicky rozpoznatelná, proto jsou profesionální hodnotící testy soběstačnosti a ty jsou obsahem následující kapitoly, která se dále zabývá metodami práce, typy a způsoby poskytované péče a úskalím přepečování. Poslední kapitolou teoretické části je kapitola zabývající se vlivem klienta, jeho rodiny, prostředí zařízení, organizace práce a pečovatele. Praktická část obsahuje dotazníkový výzkum zaměřený na získání poznatků k cílům bakalářské práce, kterými byly vliv změny stupně demence a typu poskytované péče na psychickou zátěž pečujících v domově se zvláštním režimem. Tento výzkum potvrdil, že pečující pociťují psychickou zátěž a ta je ovlivněna stupněm demence i typem poskytované péče, přičemž nejvíce zatěžujícím stádiem se jeví stádium druhé a typ péče podpořit. cs
dc.format 91 cs
dc.format.extent 6496526 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pečující cs
dc.subject domov se zvláštním režimem cs
dc.subject psychická zátěž cs
dc.subject stádium demence cs
dc.subject typ péče cs
dc.subject demence cs
dc.subject zdroje zátěže cs
dc.subject soběstačnost cs
dc.subject Caring personnel en
dc.subject seniors home with special arrangement en
dc.subject psychological burden en
dc.subject degree of dementia en
dc.subject the type of care en
dc.subject dementia en
dc.subject sources of burden en
dc.subject self-sufficiency en
dc.title Vliv změny stupně demence a typu poskytované péče na psychickou zátěž pečujících v Domově se zvláštním režimem cs
dc.title.alternative Influence of Change of Dementia's Level and Type of Provided Care on Mental Strain of Caring Staff in Homes with a Special Regime en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the impact of the changes in the degree of dementia and subsequent changes in the type of provided care at the psychological burden on direct care personnel in seniors home with special arrangement. Theoretical part clarifies the concepts related to residential services as like as legislative frame, seniors home with special arrangement, direct care personnel, structure of the direct care personnel. Next chapter brings an overview of types and symptoms of dementia, degrees od dementia, restrictive measures and clarification of the concept of limitation of legal capacity. Chapter also contains professional evaluation test of cognitive funktions(determinig the degree of dementia). Dementia is difficult to recognize in early stages, therefore exist self-sufficiency evaluation tests, that are part of the next chapter as well as techniques of the work , types and ways of the provided care and the danger of overdone care. Last chapter of the theoretical part concerns the influence the client, family, environments, organization of work and the caring person. Practical part includes survey in the form of questionnaire focused on getting data refering to the goals of the thesis, that was the amount of influence of change degree of dementia and the type of provided care on the psachological burden on he caring personnel in seniors home with special arrangement.This survey has confirmed that the caring personnel perceives the burden and that this is related to the degree of dementia a nd the type of care, while the most burdensome degree is the second degree and the type of care is to support. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23502
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-25
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject pracovní zatížení cs
local.subject psychika cs
local.subject ošetřovatelé cs
local.subject homes for the aged en
local.subject work burden en
local.subject psychic en
local.subject male nurses en


Files in this item

Files Size Format View
horková_2012_bp.pdf 6.195Mb PDF View/Open
horková_2012_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
horková_2012_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account