Počítačová podpora automatického řízení - Informační systém CAAC; Tématický okruh SYNTÉZA

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Počítačová podpora automatického řízení - Informační systém CAAC; Tématický okruh SYNTÉZA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Pavel
dc.contributor.author Marholt, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:47:36Z
dc.date.available 2010-07-14T00:47:36Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1999
dc.description.abstract Prvním cílem této bakalářské práce bylo naplňování vybraných základních submodulů zadaného tématického okruhu tzv. subsystému "Syntéza" informačního systému CAAC. Dalším cílem bylo poté zpracovat podklady pro tvorbu vybraných základních submodulů subsystému "Syntéza" informačního systému CAAC v programu MS WORD a převést je do prostředí WWW stránek. Součástí bylo také doplnění vybraných již existujících základních submodulů subsystému "Syntéza" o vytvořené výpočetní programy. Dále byl vytvořen výpočtový program pro návrh diskrétního regulátoru, který byl zpracován v prostředí MATLAB/Simulink. Vytvořené WWW stránky včetně výpočtového programu vytvořeného v programovém prostředí MATLABu, byly po té začleněny do informačního systému CAAC. Posledním z cílů bylo ověřit ve výpočetním programu vytvořeném v programu MATLABu vybrané diskrétní metody syntézy pro zadané proporcionální přenosy regulovaných soustav se setrvačností prvního a druhého řádu a to jak pro přenos bez dopravního zpoždění, tak i pro přenos s dopravním zpožděním. Dané diskrétní metody byly poté srovnány podle metody kvadratické regulační plochy. cs
dc.format 88 s. cs
dc.format.extent 1995622 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Computer aided automatic control en
dc.subject Automatic control en
dc.subject Synthesis en
dc.subject Discrete control en
dc.subject MATLAB en
dc.subject Počítačová podpora automatického řízení cs
dc.subject Automatické řízení cs
dc.subject Syntéza cs
dc.subject Diskrétní řízení cs
dc.subject MATLAB cs
dc.title Počítačová podpora automatického řízení - Informační systém CAAC; Tématický okruh SYNTÉZA cs
dc.title.alternative Computer aided automatic control-CAAC information system; Synthesis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matušů, Radek
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated The first goal of this bachelor work was to load the chosen fundamental submodules of the defined subsystem "Synthesis" of the CAAC information system. The next goal was to create grounds for production of chosen fundamental submodules of the subsystem, "Synthesis" of CAAC information system in MS WORD programme and to transfer them into WWW pages environment. A part of the work was also completion of the already existing, chosen fundamental submodules of the subsystem, "Synthesis" by newly created computer program. Further was a computational programme for a tactful controller design was created and processed in MATLAB/Simulink environment. The created WWW pages together with the computational programme in MATLAB programmatic environment, were then incorporated into the CAAC information system. The last goal was to verify using the computer programme created in MATLAB the selected discreet methods of synthesis for the specifed proportional transfers functions controlled systems with inertia of the 1st and the 2nd order, both for the transfer without transport delay and for the transfer with transport delay. These discreet methods were then comparedusing the method of quadratic regulation surface. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3749
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject syntéza regulátoru cs
local.subject regulační obvody cs
local.subject controller design en
local.subject automatic control systems en


Files in this item

Files Size Format View
marholt_2006_bp.pdf 1.903Mb PDF View/Open
marholt_2006_vp.doc 294.5Kb Microsoft Word View/Open
marholt_2006_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account