Motivace pracovníků vystavených psychosociální zátěži.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace pracovníků vystavených psychosociální zátěži.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Kalužová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:55:18Z
dc.date.available 2010-07-14T00:55:18Z
dc.date.issued 2006-04-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2009
dc.description.abstract Svoji bakalářskou práci jsem psala na téma Motivace pracovníků vystavených psycho-sociální zátěži. Mým cílem bylo zjistit, jakým způsobem jsou pracovníci v pomáhajících profesích motivováni k dlouhodobému působení v této oblasti, zda jsou tyto způsoby dostatečné a jaké změny by pracovníci uvítali. Na stanovený cíl jsem odpovídala prostřednictvím tří zvolených výzkumných okruhů: 1. Současná motivace pracovníků pomáhajících profesí (zde jsem zkoumala, jaké druhy motivací jsou pro pracovníky vystavené psychosociální zátěži v současné době dostupné, a zjistila jsem, že se jedná o tyto druhy: možnost zvyšování kvalifikace; dobrý pracovní kolektiv či sehraný pracovní tým; více dní dovolené či pružná pracovní doba; zvýhodněné stravné; prostor pro seberealizaci; umožnění přijetí zpětné vazby od kolegů z jiných pracovišť). 2. Dostatečnost způsobů motivování (v tomto úseku jsem zjišťovala, zda pracovníci vnímají motivaci jako dostatečnou či nikoliv a došla jsem k závěru, že převážná většina komunikačních partnerů považuje současnou motivaci za nedostatečnou). 3. Návrh změn ke zlepšení stávající situace (v poslední části výzkumných okruhů jsem se zabývala návrhy změn v oblasti motivování, které by pracovníci do budoucna uvítali, a dopracovala jsem se k následujícím bodům: zvýšení platu; změna v řešení psychické zátěže (pravidelná sezení s odbornými pracovníky, zavedení relaxačních technik); prostor pro vlastní realizaci; zkvalitnění pracovního prostředí; jasné vymezení pozice a pracovní náplně; vstřícnost ze strany vedení; zpřísnění požadavků na dosažené vzdělání při nástupu do praxe nebo krátce po něm (vyžadování absolvování sebe zkušenostních - výcvikových kurzů). cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 628805 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject psychosociální zátěž cs
dc.subject current en
dc.subject auxiliary professions en
dc.subject psychological and social stress en
dc.title Motivace pracovníků vystavených psychosociální zátěži. cs
dc.title.alternative Incentives for Workers Subjected to Psychological and Social Stress en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2006-06-22
dc.description.abstract-translated My degree project is entitled Incentives for Workers Subjected to Psychological and Social Stress. It aims to determine what are the incentives making the workers in auxiliary professions stay on their jobs over a long period, whether such incentives are sufficient and what changes would be welcomed by the workers. In order to achieve this goal, I was looking for answers to questions related to the following three research areas: 1. The current incentives of workers in auxiliary professions (Here, I was trying to identify the types of incentives currently available to workers subjected to psychological and social stress and found out that these include the following: possibility of improving their qualification; a good working team or good teamspirit; more days off or flexitime; low cost meals provided; opportunities for selfdevelopment; good feedback reception from colleagues in other departments). 2. Sufficiency of the incentives (I was finding out whether workers view the current incentives as sufficient or not and arrived at a conclusion that most of the interviewed persons see them as insufficient). 3. Proposal for improvement on the current situation (In this part of research, I was concerned with proposals for changes in the way of motivation that would be welcomed by the workers in future. The results can be summed up by the following points: increase in pay; change in dealing with the situations bringing about psychological stress (regular meetings with experts, introduction of relaxation techniques); more opportunities for selfdevelopment; improvement of the working environment; clearcut definition of a person's job and position; the managers should accommodate the requirements of workers; stricter demands on the education achieved before or shortly after entering a job (attendance required of selfexperience training courses). en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2007
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject psychická zátěž cs
local.subject pracovní motivace cs
local.subject social workers en
local.subject mental strain en
local.subject employee motivation en


Files in this item

Files Size Format View
kalužová_2006_bp.pdf 614.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account