Agresivita a šikana v životě žáka II. stupně základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agresivita a šikana v životě žáka II. stupně základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Novotná, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:08:37Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:09Z
dc.date.issued 2006-06-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2048
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na jeden v dnešní době z největších a narůstajících patologických jevů - na šikanování a agresivní jednání. V dnešní společnosti jsou ohroženy všechny věkové kategorie, ale mezi nejzranitelnější skupinu patří děti. Proto je tato práce zaměřena na děti, konkrétně na žáky II. stupně základních škol v Královehradeckém kraji. V teoretické části jsou vymezeny a vysvětleny základní termíny. Jsou zde podrobněji rozebrány hlavní otázky vzniku šikany, jejích forem a průvodních znaků. Dále je pozornost věnována osobnosti agresora a oběti, příčinám a následkům šikanování a samozřejmě preventivním opatřením. V praktické části jsme se pokusili o zmapování problému prostřednictvím výzkumného šetření a získané výsledky analyzujeme ve vztahu ke stanoveným hypotézám. Zkoumáme problém výskytu šikany na II. stupni základních škol, zda se vyskytuje, v jaké míře a potvrzujeme či vyvracíme stanovené hypotézy. Součástí bakalářské práce jsou graficky zpracované odpovědi na otázky z dotazníku, určené pro žáky a učitele II. stupně základní školy a jejich následné vyhodnocení. V příloze jsou obsaženy dotazníky, které nám sloužily k samotnému výzkumu. cs
dc.format 54 s., 5 s. dotazník cs
dc.format.extent 988085 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.06.2008
dc.subject Agrese cs
dc.subject šikana cs
dc.subject osobnost agresora cs
dc.subject osobnost oběti cs
dc.subject následky šikanování cs
dc.subject prevence šikany cs
dc.subject vliv médií a pornografie cs
dc.subject náprava a prevence cs
dc.subject popis a výsledky výzkumného šetření cs
dc.subject analýza výsledků ve vztahu ke stanoveným hypotézám cs
dc.subject Agression en
dc.subject vexation en
dc.subject agressor's individuality en
dc.subject victim's individuality en
dc.subject vexation consequences en
dc.subject vexation prevention en
dc.subject influence of media and pornography en
dc.subject remedy and prevention en
dc.subject description and results of a search probe en
dc.subject analyses of results in connection with given hypothesis en
dc.title Agresivita a šikana v životě žáka II. stupně základní školy cs
dc.title.alternative Aggressiveness and vexation in the life of a second degree elementary school pupil en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on currently one of the biggest and rapidly growing pathological phenomenon - vexation and agressive behaviour. All age cathegories of the present society are exposed to danger, but undoubtedly, children belong to the most vulnerable group of persons This is why my work is focused on children, particulary pupils attending the second stage classes of elementary schools in Hradec Králové region. I define and explain elementary terms in the theoretical part. Here I have analysed in details the main reasons of vexation origin, various forms and accompanying sings. Besides that I pay my attention to agressor's and victim's individuality, consequences of vexation and of course, preventive measures. In the practical part I have tried to map the problem using a research probe and I analyse obtained results in connection with given hypothesis. I explore the problem of vexation existence on the second stage of elementary schools, possibility of existence, its measurement and I confirm or contradict given hypothesis. Answers for questionnaire queris worked out in graphic form and their analyses are the part of the bachelor work as well. These questions are set especially for pupils and teachers from the second stage of elementary schools. An appendix contains questionnaires, which I had used during the research itself. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4031
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
local.subject druhý stupeň základní školy cs
local.subject šikana cs
local.subject oběti šikany cs
local.subject agresoři šikany cs
local.subject secondary school en
local.subject bullying en
local.subject victims of bullying en
local.subject aggressors in bullying en


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2006_bp.pdfBlocked 964.9Kb PDF View/Open
novotná_2006_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account