Kvalita života klienta v zařízení poskytujícím sociální služby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života klienta v zařízení poskytujícím sociální služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jaromír
dc.contributor.author Dolejš, Radek
dc.date.accessioned 2013-10-06T14:29:10Z
dc.date.available 2013-10-06T14:29:10Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20759
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je kvalita života klienta v zařízení poskytujícím sociální služby. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a popis stárnutí a stáří, základní formy péče o seniory, vymezení pojmu kvality života a nástroje a metody jejího měření. Popisuje vybraný domov důchodců. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum ve vybraném sociálním zařízení. Výzkumné šetření bylo realizováno na podkladě získání empirických dat od dotazovaných respondentů pomocí individuálního polostrukturovaného rozhovoru. Následuje vyhodnocení výzkumu a doporučení. V závěru je shrnut pohled na vybraný domov důchodců, možnost využití výsledků šetření a přínos. cs
dc.format 79 cs
dc.format.extent 2569977 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stáří cs
dc.subject aktivní stárnutí cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject senior cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject domov důchodců cs
dc.subject klíčový pracovník cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject Age en
dc.subject active ageing en
dc.subject ageismus en
dc.subject senior en
dc.subject life quality en
dc.subject retirement house en
dc.subject key worker en
dc.subject user en
dc.subject nursing care en
dc.subject leisure-time activities en
dc.title Kvalita života klienta v zařízení poskytujícím sociální služby cs
dc.title.alternative Quality of Clients' Life in an Institution Providing Social Services en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2013-05-13
dc.description.abstract-translated The topic of this diploma work is the client's life quality in social care facilities. The thesis is divided upon theoretical and practical part. The theoretical part concentrates on the characterization and description of ageing process and the age, basic forms of the senior care, determination of the life quality concept and its instrument and the way of its measurement. It describes a selected retirement house. The practical part includes the qualitative research in a selected welfare facility. The research inquiry was realized on the basis of acquisition of empirical data from interviewed respondents with the aid of individual semistructured interview. The research evaluation and recommendation ensue. In conclusion the view of a selected retirement house is resumed, the possibility of application of the research results and its contribution. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25107
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-03-25


Files in this item

Files Size Format View
dolejš_2013_dp.pdf 2.450Mb PDF View/Open
dolejš_2013_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
dolejš_2013_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account