Výskyt syndromu vyhoření u příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR kraje Vysočina

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výskyt syndromu vyhoření u příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR kraje Vysočina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Mareček, Ivo
dc.date.accessioned 2013-10-06T16:25:53Z
dc.date.available 2013-10-06T16:25:53Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20891
dc.description.abstract Práce se zabývá vlivem specifických rizikových faktorů (prediktorů) na míru vyhoření policistů, sloužících na Službě kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie České republiky kraje Vysočina. Metodou teoretické analýzy dostupných informačních zdrojů je zpracován ucelený soubor poznatků poukazujících na ohrožení syndromem vyhoření v závislosti na věku, délce služby, životním stylu a aktivitách, na konkrétním pracovním zařazení, uspokojení z práce a její oceněním, na časovém a pracovním stresu a na daných rysech osobnosti, nutných pro výkon povolání policisty. Ve výzkumné části je popsána metodika výzkumného šetření. Při sběru dat byla použita metoda kvantitativního výzkumu s využitím vlastního dotazníku a dotazníku Burnout Measure. Získané údaje slouží k charakteristice výzkumného souboru a předpokládaných rizikových faktorů pro vznik syndromu vyhoření. Testováním stanovených hypotéz je potvrzena či vyvrácena jejich souvislost se zjištěnou mírou vyhoření dané skupiny osob. Výsledky výzkumu jsou prezentovány pomocí tabulek, grafů a slovního vyjádření. cs
dc.format 96 s. cs
dc.format.extent 6464212 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject policista cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject stres cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject policeman en
dc.subject lifestyle en
dc.subject health en
dc.subject stress en
dc.subject burnout syndrome en
dc.title Výskyt syndromu vyhoření u příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR kraje Vysočina cs
dc.title.alternative The Incidence of the Burnout Syndrom among the Police Officers of the Criminal Investigation Service of the Regional Police Directorate Vysočina en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chráska, Miroslav
dc.date.accepted 2013-05-29
dc.description.abstract-translated This work deals with the influence of specific risk factors (predictors) to measure burnout of the officers serving on the Criminal Police and Investigation Service of the Regional Police Directorate Vysočina. The method of theoretical analysis of available information sources is processed by a comprehensive body of knowledge pointing to the danger of burnout syndrome depending on age, length of service, lifestyle and activities for a specific job classification, job satisfaction and its award, the time and work-related stress and on the particular features of personality necessary for the police profession. The research section describes the methodology of the research. For the data collection, the method of quantitative research was used. I took a questionnaire especially created and a questionnaire Burnout Measure. The obtained data are used to characterize the experimental group and the expected risk factors for burnout. Testing the hypotheses their relationship with the burnout found in the given group of people is confirmed or refuted. The research results are presented using tables, graphs, and verbal expression. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 30305
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-04-26


Files in this item

Files Size Format View
mareček_2013_dp.pdf 6.164Mb PDF View/Open
mareček_2013_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
mareček_2013_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account