Genderová rovnost a úkol sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Genderová rovnost a úkol sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard cs
dc.contributor.author Vajbarová, Jana cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T16:31:44Z
dc.date.available 2013-10-06T16:31:44Z
dc.date.issued 2009-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20897
dc.description.abstract Hlavním cílem mé diplomové práce je analýza současného stavu dělby rolí v rodině s malými dětmi a vztahů mezi rodinou a zaměstnáním, ve specifickém období životního cyklu žen, tj. při jejich návratu z rodičovské dovolené na pracovní trh. V této souvislosti se dostává do popředí otázka genderové rovnosti. Ženy ani muži by neměli být na základě příslušnosti k pohlaví diskriminováni. Mají mít možnost volby vlastní životní strategie, ať se jedná o uplatnění ve sféře veřejné nebo soukromé. Rovnost mužů a žen ve společnosti je měřítkem úrovně dosaženého stupně demokracie a jednou z priorit EU, prosazovaných prostřednictvím strategie gender mainstreaming. Významnou organizací, která se u nás orientuje na vztahy a postavení žen a mužů ve společnosti, zejména v oblasti rovných příležitostí obou pohlaví na trhu práce, je nevládní nezisková organizace Gender Studies o.p.s., jejímž cílem je šířit informovanost o genderové tématice a prostřednictvím specifických projektů iniciovat změny, týkající se rovných příležitostí v různých oblastech života společnosti. cs
dc.format 111 cs
dc.format.extent 1235699 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Feminismus cs
dc.subject Genderová studia cs
dc.subject Gender cs
dc.subject genderová socializace cs
dc.subject rovnost mužů a žen cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject mateřská dovolená cs
dc.subject rodičovská dovolená cs
dc.subject Feminism en
dc.subject Gender Studies en
dc.subject Gender en
dc.subject gender socialization en
dc.subject gender equality en
dc.subject labor market en
dc.subject maternity leave en
dc.subject parental leave en
dc.title Genderová rovnost a úkol sociální pedagogiky cs
dc.title.alternative Gender Equality and the Task of Social Pedagogy en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín cs
dc.date.accepted 2013-01-10 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of my thesis is to analyze the current state of the division of roles in a family with young children and the relationship between family and work, in a specific period of the life cycle of women, ie their return from parental leave to the labor market. In this context, coming to the fore the issue of gender equality. Women nor men should not be based on sex discrimination. They have a choice of their own life strategies, whether the application in the sphere of public or private. Equality between men and women in society is a measure of degree of attainment of democracy and one of EU priorities, pursued through a strategy of gender mainstreaming. An important organization in our country and focuses on relationships between men and women in society, particularly in the area of equal opportunities for both sexes in the labor market is a non-profit organization Gender Studies, which aims to promote awareness of the gender theme through specific projects and to initiate changes relating to equal opportunities in various areas of life. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18279
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-08-27 cs


Files in this item

Files Size Format View
vajbarová_2013_dp.pdfBlocked 1.178Mb PDF View/Open
vajbarová_2013_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
vajbarová_2013_op.doc 35Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account