Inkluze osob na invalidním vozíku do ZŠ jako sociálně pedagogické téma

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluze osob na invalidním vozíku do ZŠ jako sociálně pedagogické téma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Hanzelková, Zuzana
dc.date.accessioned 2013-10-06T17:48:02Z
dc.date.available 2013-10-06T17:48:02Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20976
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice inkluze, konkrétně je zaměřena na inkluzi osob (dětí) s tělesným postižením na invalidním vozíku do běžných základních škol v České republice. V teoretické části je přiblížen samotný pojem inkluze a inkluzivní vzdělávání, včetně historie inkluze v České republice a ve vybraných zemích celého světa. Dále teoretická část pojednává o vztahu sociální pedagogiky k inkluzi dětí s tělesným postižením na invalidním vozíku do běžných základních škol a o typech poruch hybnosti a kompenzačních pomůckách pro osoby s tělesným postižením. Tyto poznatky jsou doplněny o vlastní kvalitativní výzkum realizovaný formou rozhovorů s rodiči dětí s tělesným postižením na invalidním vozíku navštěvujících běžnou základní školu, s rodiči ?zdravých? spolužáků těchto dětí a s jejich třídními učiteli. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou všichni tito účastníci s probíhající inkluzí spokojeni. Největší spokojenost byla shledána u rodičů ?zdravých? spolužáků, což může být vysvětleno jejich nejnižší účastí v procesu inkluze. Naproti tomu rodiče dětí s tělesným postižením na invalidním vozíku a třídní učitelé těchto dětí dokáží popsat nedostatky, které brání kvalitnějšímu rozvoji procesu inkluze. cs
dc.format 96 s., 16 s. příloh cs
dc.format.extent 1762010 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inkluze cs
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject tělesné postižení cs
dc.subject invalidní vozík cs
dc.subject třetí sektor cs
dc.subject podpora státu cs
dc.subject inclusion en
dc.subject integration en
dc.subject inclusive education en
dc.subject disability en
dc.subject wheelchair en
dc.subject third sector en
dc.subject state support en
dc.title Inkluze osob na invalidním vozíku do ZŠ jako sociálně pedagogické téma cs
dc.title.alternative Inclusion of Wheelchair Users into Primary Schools as a Social Pedagogical Theme en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Marášková, Ivana
dc.date.accepted 2013-05-30
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of inclusion, specifically focuses on the inclusion of people (children) with disabilities in a wheelchair in mainstream primary schools in the Czech Republic. The theoretical part is approached very concept of inclusion and inclusive education, including history of inclusion in the Czech Republic and in selected countries around the world. Further theoretical part discusses the relationship between social pedagogy and inclusion of children with disabilities in a wheelchair in mainstream primary schools and the types of movement disorders and mobility aids for persons with disabilities. These findings are complemented by qualitative research realized in the form of interviews with parents of children with disabilities in a wheelchair attending ordinary schools, with parents ?healthy? classmates of these children and their class teachers. The aim of the research was to determine how all these participants with ongoing inclusions are satisfied. The greatest satisfaction was found in the parents of ?healthy? classmates, which may be explained by their lowest participation in the process of inclusion. In contrast, parents of children with disabilities in wheelchairs and class teachers of these children are able to describe the shortcomings that hinder the development process, better quality inclusions. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 30424
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-04-24


Files in this item

Files Size Format View
hanzelková_2013_dp.pdf 1.680Mb PDF View/Open
hanzelková_2013_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
hanzelková_2013_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account